Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Positiva siffror för svensk sjöfart

Storleken på fartygen i den svenska handelsflottan ökar medan antalet fartyg minskat något, visar färsk statistik (Svensk Sjöfart: nyckeltal 2018) från föreningen Svensk Sjöfart. 

Positivt är att antalet svenskflaggade fartyg ökade mellan 2018 och 2019 och uppgår idag till cirka 100 fartyg. 

Statistiken visar också att antalet nybyggnadsordrar ökat med 9 procent mellan 2005 och 2019 och att svenska rederiers omsättning ökat sedan 1999, från 36 till 39 miljarder kronor.

Även omsättningen i hamnar har ökat betydligt, från 4,4 miljarder 1999 till 9,8 miljarder 2016.

Fler ombordanställda

Antalet sjöfolk med minst en registrerad påmönstring på svenskt fartyg ökade med 3,8 procent mellan åren 1995 och 2017. Antalet ombordanställda kvinnor har ökat från cirka 20 procent till 30 procent under samma tidsperiod. Mellan 2015 och 2018 ökade dessutom det totala antalet anställda i det svenska sjöfartsklustret med cirka 1.000 personer eller 3,6 procent.

Tonnageskatten

– Att antalet svenskflaggade fartyg ökat under perioden är en konsekvens av enträget arbete från branschen, våra fackföreningar och myndigheter som Transportstyrelsen. Men viktiga åtgärder som införande av tonnageskatt har också varit centralt för utvecklingen, kommenterar Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson i ett pressmeddelande. 

Statistiken är framtagen i samarbete med Jesper Hamark, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.