Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Tank | Torrlast

Pallas redovisar förlust

Torrlastsektorn, som nu är under avveckling, innebär att Pallas Group redovisar röda siffror i bokslutet. 

Pallas Group AB (publ) har under senaste räkenskapsår, som avslutades den 30 juni 2014, ökat sin nettoomsättning med 45 procent till 51,6 miljoner kronor. Ökningen beror på att torrlastaren Pallas River togs på barbeboat-charter och att hon tillsammans med Pallas Ocean under 2014 har sysselsatts på spotmarknaden.

Rederiet uppger att detta innebär att fartygen får en bruttointäkt innan bunker-, hamn- och agentkostnader och betalar dessa kostnader själva. När Pallas Ocean tidigare seglade i en timecharter så betalade bolaget som befraktade fartyget dessa kostnader och fartyget fick då en nettointäkt.

Torrlast avvecklas

Trots ökad omsättning blev verksamheten förlustbringande. Rörelseresultatet för Pallas Group blev negativt – sex miljoner kronor – och förlusten efter skatt uppgick till 11,5 miljoner kronor. Föregående verksamhetsår redovisade koncernen ett resultat efter skatt på 0,6 miljoner.

I sin bokslutskommuniké uppger Pallas att förlusten i huvudsak kan härledas till en nedskrivning av torrlastfartyget Pallas Ocean samt den svaga torrlastmarknaden. Dessutom belastade en grundstötning med Pallas River resultatet med 0,7 miljoner kronor.

Nytt fokus

Styrelsen har beslutat att lämna torrlastmarknaden för att ytterligare fokusera på segmentet avancerade bunkringar till havs. Avvecklingen av torrlastfartygen har påbörjats i september 2014 och till dess att fartygen har avvecklats så fortsätter verksamhet kring dem som hittills.

Verksamheten med bunkringsfartyg går betydligt bättre. Under verksamhetsåret redovisades en vinst om 2,7 miljoner kronor för detta segment.

Kommentarer

  • Skeptisk

    Tilläggas kan att soliditeten för Pallasgroup är ca 3 procent, samtidigt som man ”sitter fast” med två förlustbringande torrlastare som man ska försöka bli av med genom en försäljning av ena fartyget och en omförhandling av chartern av andra fartyget. Att göra detta i en urusel torrlastmarknad är knappast gratis. Har dessvärre svårt att tro att företaget överlever utan kapitaltillskott. Och med tanke på bolagets trackrecord, vem vill investera i Pallasgroup?

  • Anonymous

    Han är inte sämre än dom andra , vi hoppas pallas överlever och får sjösätta sin nya vision .
    Och så hoppas att de andra redarna följer efter pallas svenska ambition .

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.