Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Sjöfartsstatistik

Ökad kapacitet hos svenska lastfartyg

Den svenskregistrerade handelsflottan minskade något mätt i antal, men ökade mätt i bruttodräktighet. Det visar Trafikanalys statistik för 2022.

Antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret uppgick till 314 fartyg i slutet av 2022.

– Antalet fartyg i handelsflottan på minst 100 brutto, det vill säga exklusive de allra minsta handelsfartygen som mindre skärgårdsbåtar och turistfartyg, har varit relativt stabilt de senaste åren, men minskade något under 2022. Däremot ökade kapaciteten i lastfartygen mätt i bruttodräktighet, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ur Trafikanalys rapport. Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 2011–2022 samt deras samlade bruttodräktighet. Fartyg med en bruttodräktighet om minst 100.

Den svenskregistrerade handelsflottan bestod år 2022 av totalt 620 fartyg, varav 314 fartyg var på minst 100 brutto, vilket är 3 fartyg färre jämfört med de tre föregående åren.

De svenskregistrerade handelsfartygens andel av världshandelsflottan på minst 100 brutto var oförändrat 0,2 procent av bruttodräktigheten och 0,4 procent av antalet fartyg mot 0,5 året innan.

Fler passagerarfartyg

Lastfartygen minskade i antal medan antal passagerarfartyg istället ökade något. Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 119, en nettominskning med 4 fartyg. Trots färre lastfartyg ökade den totala bruttodräktigheten med 7 procent, vilket främst kan förklaras av ett par nybyggda större rorofartyg. Passagerarfartygens nettoförändring blev istället +1 i antal och med en marginell ökning i totala bruttodräktigheten jämfört med 2021. Antal passagerarfartyg uppgick 31 december 2022 till 195.

Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var i stort sett oförändrad på 46 år. Drygt 80 procent av fartygen var 15 år eller äldre.

Minsta fartygen allt färre

De största hemmahamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var fortsatt Stockholm, Göteborg och Donsö med 80, 58 respektive 35 fartyg.

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg på minst 100 brutto har förändrats relativt lite under de senaste åren har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat flera år i rad, åtminstone de 10 senaste åren. Under 2022 minskade de allra minsta handelsfartygen med 7 fartyg jämfört med föregående år. Det rör sig främst om mindre fartyg i kanal-, skärgårds- eller turisttrafik.

Den officiella statistiken över fartyg omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg, samt när det gäller fartygens användning inkluderas även utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi.

Ur Trafikanalys rapport.