Fotograf: Göteborgs Hamn / G. Assner

Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Nya siffror för hamnarna

Färska kvartalssiffror visar att godshanteringen i de svenska hamnarna har ökat från motsvarande period förra året. Men jämfört med de tre närmast föregående kvartalen har det faktiskt skett en viss minskning.

För knappt en månad sedan kom myndigheten Trafikanalys med siffror för helåret 2014 som visade att den årliga godshanteringen hade ökat för första gången på tre år. Nu visar nya siffror att trenden tycks bestå – åtminstone om man jämför det första kvartalet 2015 med det första kvartalet 2014. Under det första kvartalet 2015 ökade nämligen den totala godshanteringen i de svenska hamnarna med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året: från 39,9 miljoner ton till 41,7 miljoner.

Jämfört med vart och ett av de tre sista kvartalen 2014 har dock den totala godshanteringen minskat. Till exempel hanterades 42,9 miljoner ton det sista kvartalet 2014, vilket innebär att det skett en minskning med 3 procent under årets tre första månader.  

Lossade varor ökade mest

När det gäller den utrikes godshanteringen under årets första kvartal så uppgick den till 36,5 miljoner ton och hade därmed ökat med 5 procent från förra årets tre månader. Störst ökning procentuellt sett inom utrikeshanteringen stod de lossade varorna för, vilka ökade med 8 procent (20,3 miljoner ton), medan de lastade varorna ökade med 2 procent (16,2 miljoner ton).     

Den inrikes godstrafiken var däremot i stort sett oförändrad från motsvarande period förra året och uppgick under årets första kvartal till 5,3 miljoner ton. 

Containrar ökar

Tittar man på de olika lasttyperna (i både inrikes och utrikes trafik) står flytande bulk och containrar för den största ökningen från motsvarande period förra året. Totalt hanterades 16 miljoner ton flytande bulk under årets första kvartal, vilket är en ökning med 10 procent från förra året. 

Även mängden gods som skeppas med containrar ökade med 10 procent, från 3,3 miljoner ton under 2014 års första kvartal till 3,6 miljoner ton under årets första kvartal.   

Som nämns ovan minskade den totala hanteringen gods med 3 procent från det sista kvartalet 2014 till årets första kvartal, där såväl flytande bulk, torrbulk, roroenheter som ”annan last” minskade, medan mängden gods som fraktades med containrar däremot ökade även här.   

14-procentig ökning

En ökning som bör nämnas vid en jämförelse mellan kvartal 1-2015 och kvartal 1-2014 är inom varugrupperna kol, råolja och raffinerade petroleumprodukter i utrikestrafiken (både lastat och lossat), som är de produkter som dominerar bland utrikesgodset. Enligt Trafikanalys siffror ökade hanteringen av dessa varugrupper med nästan 14 procent jämfört med motsvarande period förra året.