Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Säkerhet

Nolltolerans mot trakasserier

Nu ska sjöfarten få en arbetsmiljö i världsklass utan trakasserier och kränkande särbehandling. Det skriver de största aktörerna i branschen i ett gemensamt pressmeddelande efter att ha skrivit under en gemensam avsiktsförklaring.

Det var när kvinnorna i branschen släppte loss avgrundsvrålet #lättaankar, som det branschövergripande samarbetet Vågrätt startades 2018. Därmed intensifierades branschens redan pågående arbetsmiljöarbete för att göra både ombord- och landanställdas arbetsmiljö fri från trakasserier och kränkningar.

Flera delprojekt

Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt:

  • en branschövergripande avsiktsförklaring
  • öppna workshops och seminarier
  • möjliggöra för utbildning om kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning
  • samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete

Den i dag publicerade avsiktsförklaringen innehåller bland annat en åtgärdsplan som går ut på att genomföra vad diskriminerings- och arbetsmiljölagen faktiskt kräver. Exempelvis att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att:

Planera och organisera arbetat så att diskriminering och kränkande särbehandling inte förekommer, ha rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler på missförhållanden och utreda dem skyndsamt samt ha en dokumenterad rutin för hantering av fall av diskriminering och kränkande särbehandling.

Långsiktighet

Men avsiktsförklaringen innehåller mer, exempelvis ska aktörerna:

  1. Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.
  2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  5. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Linda Svenson, andrestyrman på statsisbrytaren Atle och en av administratörerna till uppropet #lättaankar, är en av de 15 som skrivit under avsiktsförklaringen.

Är det tillräckligt att komma med en åtgärdsplan som säger att man ska genomföra vad lagen krävt redan i flera år?

– Nej, naturligtvis inte, men det är ett bra första steg. Dessutom säger avsiktsförklaringen så mycket mer än bara lagkravet, som ju är grunden. Avsiktsförklaringen har inte varit en förhandling utan alla har strävat mot samma mål. Vi är glada över att de stora aktörerna inom sjöfartsbranschen har samlats kring detta och att arbetet faktiskt inte stannar här. Vi vill inte luta oss tillbaka utan jobba ännu mer åt detta håll och att anställdas välmående på arbetsplatsen ska få det utrymme de alltid borde haft, säger hon till Sjöfartstidningen.

– Vi hoppas att framför allt alla fartygsanställda, kvinnor som män, ska känna att de här frågorna tas på allvar och att deras upplevelser räknas i och med den här avsiktsförklaringen. Men vi har fortfarande lång väg att gå. Vågrätts arbete har inte nått hela vägen ut än, men vi ska arbeta mot att det blir så. Redan nu är det till exempel på gång att Basic Safety i framtiden ska innehålla ett utbildningsmoment om såna här frågor. Dessutom vill vi ju att även landbaserad personal ska inkluderas, vilket avsiktsförklaringen visar.

Avgrundsvrål

Karolina Kjellgren, ordförande i Wista Sweden, påpekar att den roll kvinnor inom sjöfart spelar för att förbättra arbetsmiljön ombord inte kan överskattas.

– Utan det avgrundsvrål vi fick av uppropet #lättaankar hade vi inte nått så här långt. Nu krokar vi arm, Wista och alla framtidsinriktade aktörer i sjöfartsbranschen, och vi tittar framåt, vi siktar högre. En arbetsmiljö i världsklass med de bästa förutsättningar – för alla – att må bra och växa, säger hon.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström framhåller att sjöfarten är en modern bransch som aldrig kan acceptera några former av trakasserier eller kränkande särbehandling.

– Genom att ta ställning och arbeta långsiktigt och aktivt med dessa frågor kommer vi att nå resultat som är till gagn för alla inom sjöfartsbranschen. Vi fortsätter arbeta med konkreta åtgärder, säger han i ett pressmeddelande.

Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, är glad att alla parter är engagerade och kommit fram till en gemensam avsiktsförklaring för att förbättra den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom sjöfarten.

Fakta:

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Transportstyrelsen, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.