Naturvårdsverket säger nej till Norvikudden

I ett yttrande till Miljööverdomstolen säger Naturvårdsverket blankt nej till att Stockholms Hamn AB får tillstånd att bygga en hamn vid Norvikudden i Nynäshamns kommun. ”Vi har en generellt positiv inställning till utvecklad sjöfart och hamnnäring. Men vi är i likhet med miljödomstolen och flera remissinstanser kritiska till bristerna i bolagets ansökningshandlingar … Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd saknar i flera avseenden tydliga och utförliga redovisningar. Därför är det svårt att bedöma om verksamheten kan sägas vara tillåtlig enligt miljöbalken och hur ett eventuellt tillstånd bör utformas”, skriver Naturvårdsverket i yttrandet. Naturvårdsverket räknar upp följande allvarliga brister:Det går inte att bedöma om Norvik är den lämpligaste platsen för en ny storhamn.Transportsystemen till och från hamnen på järnväg och väg är inte tillräckligt beskrivna.Ingreppen i vattenområdet och miljökonsekvenserna av dem är otillräckligt beskrivna.Miljöpåverkan från den omfattande muddringen och dumpningen av muddermassor är otillräckligt beskriven.Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslog den 10 december 2009 bolagets ansökan om tillstånd med hänvisning till att det fanns allvarliga brister i ansökningshandlingarna. Stockholms Hamn AB överklagade beslutet, och huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen kommer att ske 23–25 november 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.