Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

”Nästan allt rätt”

En stark marknad medverkade till att Concordia Maritime redovisar sitt bästa resultat sedan 2001, exkluderat år med fartygsförsäljningar.

Concordia Maritime AB ökade sin omsättning under 2015 till 810,0 miljoner kronor (531,2 miljoner 2014). EBITDA uppgick till 423,8 miljoner kronor (214,7). Resultatet efter finansiella poster var 174,3 miljoner kronor (16,5) och resultatet efter skatt 173,9 miljoner (8,7).

Investeringar

Investeringarna har under året uppgått till 459,3 miljoner kronor (87,9) och avser betalningar för IMOIIMAX-fartygen i nybyggnadsprogrammet. Under 2015 tog Concordia Maritime leverans av Stena Image och Stena Important.

Rederiet uppger att ett produkttankfartyg av standardtyp vid årets slut kostade cirka 36 miljoner dollar. Priset för ett IMOII-klassat MR-fartyg, liknande Concordias IMOIIMAX-fartyg, var cirka 38 miljoner US dollar, vilket uppges vara cirka 10 procent högre än då fartygen beställdes 2012.

Stark marknad

Marknaden för transport av både råolja och produkter var stark under 2015, uppger Concordia Maritime i sin årsredovisning. Till de främsta drivkrafterna hörde en stark underliggande efterfrågan på olja och oljeprodukter som i sin tur drevs av ett lågt oljepris. Detta resulterade i överproduktion och lageruppbyggnad.

Överproduktionen av råolja var 1,5 till 2,0 miljoner fat per dag. Dessutom bidrog en måttlig tillväxt av råoljeflottan till en god balans mellan utbud och efterfrågan. På helårsbasis låg den genomsnittliga intjäningen för bolagets suezmaxflotta på 39.500 US dollar per dag jämfört med 25.600 dollar året innan.

Ökad intjäning

Den genomsnittliga intjäningen för bolagets produkttankflotta, spot och TC, uppgick till 20.100 US dollar per dag (13.700 per dag 2014). För fartygen sysselsatta på spotmarknaden uppgick den genomsnittliga intjäningen under året för lätta produkter till 21.100 dollar (13.400) och 21.100 (14.100) för tunga produkter.

– Vi ser nu också tydligt konsekvenserna av de omfattande förändringar som sker vad gäller raffinering och konsumtion av olja och oljeprodukter. Om epicentrum tidigare utgjorts av Nordamerika och Europa flyttas nu fokus i allt snabbare takt österut mot Asien, skriver vd Kim Ullman i sin inledning under rubriken ”Nästan allt rätt 2015”.

”Fundamentala förändringar”

Kim Ullman påpekar att förändringarna är fundamentala: Volymerna ökar, transportdistanserna blir längre.

– Behovet av flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om har aldrig varit högre. Det är tveklöst en ny dynamik vi ser växa fram. Och det är en dynamik som är positiv för produkttankmarknaden i allmänhet och innovativa aktörer i synnerhet.