Kategori: Politik

MP: ”Sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor”

Replik på ”M: våra förslag för en grönare sjöfart”

Moderater, välkomna till klimatdebatten men sjöfarten behöver rättvisa konkurrensvillkor med gods på väg för att kunna växa.

Miljöpartiet välkomnar att Moderaterna engagerar sig i debatten om hur vi ställer om sjöfarten till fossilfritt. Flera av de förslag som Maria Malmer Stenergard (M) för fram är rimliga. Det är nästan som om hon har läst MP:s Klimatfärdplan, där vi för fram över 140 förslag på hur hela samhället kan ställa om till fossilfritt.

Ett konkret förslag för hur sjöfarten ska bli grönare är att farledsavgifterna reformeras utifrån bonus malus-principen. Sänkta farledsavgifter både för de fartyg som gör flera stopp och har hög klimat prestanda/låga emissioner ska finansieras med höjda för de fartyg som har låg miljöprestanda och stora avgasutsläpp. Farledsavgifterna bör differentieras med avseende på i första hand klimat med utgångspunkt från enkla och transparenta principer. Det skulle premiera de rederier som ligger på framkant och beställer LNG-fartyg eller gör andra investeringar som minskar emissioner och klimatpåverkan.

Det som är problematiskt är att trots att Sverige har EU:s längsta kuststräcka så utförs bara 3 % av de inhemska godstransporterna på vatten. Detta kan jämföras med 47 % i Nederländerna, 29 % i Rumänien och 27 % i Bulgarien. En viktig anledning till den låga Svenska andelen är att konkurrensen från vägtrafiken är snedvriden. Sjöfarten har hamnavgifter medan godstrafiken på väg inte betalar för sig. Det vill Miljöpartiet komma till rätta med genom att införa en vägslitageavgift på de tunga vägtransporterna. Moderaterna motsätter sig detta. Om sjöfarten ska kunna öka sin andel av godstransporterna måste det bli rättvisa konkurrensvillkor så att väg, järnväg samt sjöfart kan utnyttjas till det respektive transportslag är bäst på. 

Karin Svensson Smith (mp)

Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet
Ordförande i Riksdagens Trafikutskott

Kommentarer

  • Sven E

    En bra början är att också sjöfart omfattas av transportstödet på Norrland som idag bara omfattar väg och järnväg. Transportstödet borde egentligen avskaffas helt. Men som det är nu missgynnas sjöfartsnäringen.

  • Rolf b Bertilson

    Om nu moderaterna är emot MPs förslag borde de kunna ange konkreta förslag på hur rättvisa konkurrensvillkor skall uppstå och inte bara skriva så!

Artikeln är stängd för fler kommentarer