Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Sjöfartsstatistik | Ekonomi

Mörk analys av sjöfarten i spåren av corona

I en ny rapport som Trafikanalys presenterade under torsdagen framkommer dystra konsekvenser av coronapandemin för sjöfarten.

Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa. Det är slutsatser som framkommit i Trafikanalys rapport Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020 som släpptes under torsdagen.

Rapporten visar att coronapandemin har påverkat svensk sjöfart kraftigt med bortfall av kompetens och en ökad arbetslöshet. Under april ökade exempelvis arbetslösheten för lättmatroser och maskinpersonal med 300 procent.

Rejält tappad omsättning

– Under 2019 ökade antalet fartyg i den svenska handelsflottan, men hur många fartyg som överlever coronakrisen är oklart. Rederier kan komma att behöva skrota eller sälja fartyg för att täcka förluster, säger Björn Olsson, rapportförfattare och utredare på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår att omsättningen för företag med verksamhet inom sjötransporter minskat med 10 till 15 procent i mars månad och under april med 47 procent i genomsnitt jämfört med motsvarande perioder 2019. Värst har det varit för rederierna inom färje- och passagerartrafiken. Det enligt preliminär statistik från SCB.

Åtgärder har uppskattats

För att mildra coronans effekter har svenska myndigheter och beslutsfattare försökt mildra konsekvenserna för rederierna med olika åtgärder. Som en direkt följd av coronapandemin införde Sverige i april ett nytt system för korttidspermittering med retroaktiv verkan från mars. Sverige har också infört omställningsstöd, samt förlängt giltighetstider för certifikat och skjutit upp fartygskontroller, detta för att förenkla för rederierna och samtidigt minska risken för smittspridning. 

– Vi uppfattar det som att branschen har sett positivt på myndigheternas åtgärder i form av olika justeringar och undantag, säger Björn Olsson i pressmeddelandet.

Priser kan behöva höjas

I ett längre perspektiv målar rapporten upp en bild med problem för den långsiktiga kompetens­försörjningen inom sjöfarten, bland annat beroende på stora pensionsavgångar och minskande kullar med examina och förstagångsutfärdade behörigheter. 

Trafikanalys rapport beskriver också situationen för sjöfarten som trafikslag. Koldioxidvärderingen har stor betydelse för hur sjöfartens miljöpåverkan ser ut jämfört med andra trafikslag. En av regeringens ambitioner på området är att flytta godstransporter från väg till sjöfart. 

– Sjöfarten kan komma att behöva höja sina priser för att betala tillbaka lån och kompensera för sina förluster i samband med coronapandemin. Det kan i så fall påverka överflyttningen av godstransporter till sjöfarten, säger Björn Olsson i pressmeddelandet.