Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Utbildning

Med finsk behörighet

Många svenskar väljer att utbilda sig till sjöbefäl i Mariehamn och gör sin praktik på finländska fartyg. 

Närmare 120 svenskar utbildar sig för närvarande till sjöbefäl vid Högskolan på Åland. Av 150 sjökaptensstuderande i Mariehamn kommer hälften från Sverige. Inom programmet för utbildning av maskinbefäl är andelen svenska ungefär en tredjedel av de 100 studerandena. Utbildningsprogrammet för elektroteknik har 30 inskrivna studerande, av vilka en femtedel är hemma från Sverige.

Lätt tillgänglig

Carola Maxenius-Mickelsson, programkoordinator för elektroteknik, maskinteknik och sjöfart samt programledare för maskinteknik vid Högskolan på Åland, säger att det stora antalet svenskar åtminstone delvis beror på Ålands läge.

– Från många regioner i Sverige är det lika enkelt att resa hit som till de svenska sjöbefälsskolorna.

De svenska studerandena i Mariehamn och Åbo gör numera sin praktik på finländska fartyg.

– Tyvärr kommer våra svenska studerande inte längre åt det svenska SUI-systemet med organiserad praktikhantering. Det tog slut för något år sedan när det blev färre och färre praktikplatser på svenska fartyg på grund av utflaggningar, berättar Bengt Malmberg, programledare för utbildningsprogrammet för sjöfart vid Högskolan på Åland.

Praktik efter modersmål

Jessica Troberg, ombudsman vid Rederierna i Finland med ansvar för ”PraktikKvarnen”, utbildning och rekrytering, försäkrar att språket inte ställer till med problem under praktiken ombord. Med blandade besättningar har dessutom allt fler fartyg fått engelska som arbetsspråk.

– Jag har inte hört att språket skulle vara ett problem. Vi har delat in fartygen enligt arbetsspråk och när studerandena registreras i programmet framgår språkkunskaper. Så långt som möjlig ger vi på eget modersmål, men om det inte finns platser kvar så får vi ta till engelska.

Endorsement

Enligt STCW-konventionen ska all utbildning kvalitetssäkras av landets administration. I Finland sköts detta av Trafiksäkerhetsverket (TraFi) och i Sverige av Transportstyrelsen. Efter examen vid sjöbefälsskolorna i Mariehamn eller Åbo utfärdar TraFi behörighetsbrev.

– Själva examensbeviset kan man inte åka direkt till Sverige med, eftersom administrationen i Sverige inte har kvalitetssäkrat den utbildningen, berättar behörighets- och utbildningshandläggare Fredrik Jonsson vid Transportstyrelsen.

I konventionen ingår bestämmelser för hur man erkänner andra länders certifikat och behörighetsbevis. Genom ett direktiv har alla EU-medlemsstater avtalat om att erkänna varandras behörighetsbevis och certifikat genom endorsement. Det är ett erkännande att det utfärdade behörighetsbeviset gäller i det aktuella landet.

– I det här fallet bör sjömannen söka ut sitt finska behörighetsbevis och sedan komma till Transportstyrelsen i Sverige och ansöka om ett endorsement. Då får han eller hon samma begränsningar som på sitt finska behörighetsbevis fast på svenskt endorsement. Dessa två tillsammans är giltiga för tjänstgöring på ett svenskt handelsfartyg, upplyser Jonsson.

För seniorbefattningar i Sverige – befälhavare, överstyrman, förste maskinist och sjöingenjör – krävs dessutom genomgången utbildning i svensk författningskunskap.