Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Container | Hamn/Logistik

”Måste vända till en framgångssaga”

Med vid utsikt över Ortvikens pappersbruk och Sundsvalls hamn anordnades Baltic Shipping Days under onsdagen och torsdagen på hotell Södra Berget i Sundsvall.

Den första sessionen med föreläsningar på onsdagsförmiddagen ägnades till stor del skogs- och pappersindustrin och deras utmaningar. Eftermiddagen ägnades dock till sjöfarten med presentationer från Pia Berglund på Sveriges Redareförening och Niklas Bengtsson på Maritime Insight.

Pia Berglund visade prov på sin positiva anda när hon gav sin syn på det rådande läget för de över 120 besökarna. Hon pratade om att Seca-direktivet visserligen kommer slå hårt mot sjöfarten. Men att det inte går och förhindra att den införs nu.

”Får acceptera detta”

– Det är försent att påverka lagen. Nu får vi acceptera detta och vända det till en framgångssaga istället.

Den nya lagen kommer innebära höjda kostnader. Men hon vände sig till de som representerar skogs- och pappersindustrin i publiken och sa:

– Vi måste dela på kostnaderna för att också kunna dela på fördelarna.

Förändrad trafik på Östersjön

Niklas Bengtsson från Maritime Insight, som är ett analysföretag för sjöfartsbranschen, presenterade statistik över hur sjötransporterna i Östersjön har förändrats och hur det kan komma att förändras de närmaste åren.

– Står jag här om fyra år så är jag rädd för att Seca-direktivet kan ha chockat industrin mer än vad vi förväntar oss idag.

Fler containrar

Till stor del pekar Niklas Bengtssons, och Maritime Insights, analyser på att roro-sjöfarten, som är viktig för skogsindustrin, kommer att tappa allt mer mark till containersjöfarten. Redan idag menar han att containerfartygen i Östersjön blir både fler och större, samtidigt som rorofartygen blir färre och mindre.

Onsdagen, som avslutades vid lunch, handlade också till stor del om sjöfart. Med föreläsningar av bland annat DFDS:s managing director Jens Juel och Staffan Herlin, marknadschef på Finnlines.

I bildspelet kan ni läsa kommentarer från några av de som besökte Baltic Shipping Days i Sundsvall.

Kommentarer

 • Per Nordström

  Känns förhoppningsfullt och ”svenskt” när några ser möjligheter i tuffa miljökrav för sjöfarten.

 • Frisk

  Var det någon REDARE i Sverige som hade några kommentarer på Pias föredrag? Tycker det är väldigt tyst på redarbänken.

 • Per Nordström

  Ragnar Johansson får vi väl trots allt räkna som redarrepresentan åtminstone.

 • Ingvar Bergman

  Svar till Pia Berglund. För ganska exakt två år sedan gjorde jag en ’konsekvensutredning’ i det numera nedlagda ’På Hugget’ vad 0,1%-bunkern hade för inverkan på resekostnaderna för en Panamax-bulker som slutits för full last malm från Luleå. Extrakostnaden för bunker
  och sidoeffekter uppgick totalt till SEK 2 miljoner för detta fartygs vistelse i SECA ca 10-12 dagar. En kostnad som naturligtvis återspeglar sig i en högre frakt. Jag påpekade att den fraktkänsliga svenska (och finska) basindustrin ligger längst in i området och att man borde söka dispens till i varje fall år 2020, då även medelhavsområdet måste köra på 0,1%-olja, för att hinna ta fram alternativa lösningar.

  Så sent som 2012, bara tre år före implementerandet, tycktes varken näringslivet eller sjöfarten och ej heller politikerna ha tagit beslutet på allvar och det är först det senaste året som debatten kommit igång och alternativ till den dyrare oljan börjat diskuteras.
  Nu säger Pia Berglund att det är försent att agera,… tro sjutton det! Men varför har det inte gjorts något sedan beslutet fattades i IMO. ??

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  För att vara tydlig. Svavelreglerna är den största enskilda reglering vad gäller påverkan på konkurrensen som någonsin tagits inom IMO. Reglerna påverkar konkurrensen både mot andra trafikslag men också mot andra regioner då dessa inte faller under svavelreglerna. Sveriges Redareförening arbetar full tid med detta nu. Vi kräver ett stort antal åtgärder som kompensation: reducerade farledsavgifter med 90%, investeringsstöd, ordentliga sanktioner för de som fuskar, effektiv tillsyns m.m.
  Vi ser redan nu stora konsekvenser av de regler som kommer – hela rutter läggs ner, arbetskraft varslas, raterna höjs m.m. Det finns inte en redare i Sverige som inte ägnar större delen av sin vakna tid åt att förhålla sig till detta regelverk.

 • Ragnar Johansson

  Tack för förtroendet Per!
  För sjöfartens del så finns det absolut möjligheter i konsekvenserna av svaveldirektivet.
  Delar av transportkartan kommer att ritas om vilken kommer att generera både vinnare och förlorare, här som i andra sammanhang där förutsättningarna snabbt förändras. Vi skall heller inte glömma att sjöfarten faktiskt blir betydligt renare, vilket kan ge oss fördelar om vi utnyttjar det rätt.

 • Ingvar Bergman

  Jag tror Dig på orden när de gäller era och svenska redares förhållning till direktivet i nu-läget. Men det är nu det.
  Ingen, vare sig sjöfarten, näringslivet – som blir de som snällt får plocka upp notan av 0,1%effekten – , eller våra (dåvarande) politiker tycks ha velat ’äga frågan’. Nu sitter det scrubbers i ett dussintal fartyg, men ingen, möjligen med undantag för finska Containerships VI:a, som provat scrubbern i ca två år, kan ha hunnit inhämta tillräckliga testresultat för att göra en utvärdering. Därtill kommer alternativet LNG som i större skala mig veterligt hittills bara provats i Viking Grace. Och vi har två månader kvar på 1,0% oljan!
  Jag menar att här borde sjöfarten och näringslivet tillsammans, på ett mycket tidigt stadium, ha uppvaktat ansvarigt(a) departement och försökt få fram en dispensansökan med hänvis-ning till snedvriden konkurrens etc på grund av att IMO olyckligt skiljer på nord- och sydeuropa i denna viktiga fråga. Det är ju vi och våra finska grannar längst in i SECA-zonen som drabbas hårdast, så någon hjälp från andra SECA-länder kunde man initialt inte räkna med, utan jobbet var vårt. En sådan rättidig ansökan kunde mycket väl ha gått igenom och givit de inblandade parterna tid att bestämma vem som ’ägde frågan’ och hur det hela skulle fortgå, alternativt hade ett tidigt avslag på en sådan ansökan haft det goda med sig att frågan inte ’föll bort’.
  Det går ej att gråta över spilld mjölk, sägs det, men denna viktiga fråga har skötts illa (eller inte alls) av berörda parter. Det är i varje fall min uppfattning.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.