Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

”Lastbilstransporter lite för billiga”

Mer gods över kaj är temat för Stora Hamndagen i dag, där infrastrukturministern talade om hur högt på agendan sjöfarten står just nu.

Stora hamndagen 2017, som arrangeras i Stockholm i dag torsdag av Sveriges Hamnar, har det högaktuella temat ”Hur ska vi få mer gods över kaj?” och bland talarna finns bland annat generaldirektörerna Lena Erixon, Trafikverket, Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket, samt infrastrukturminister Anna Johansson.

Fokus på sjöfarten

Infrastrukturminister Anna Johansson informerade om vad regeringen gör i frågan.

– Det har varit ganska mycket fokus på sjöfarten under en period, den har inte alltid varit lika högt på agendan som jag upplever att den är just nu. Vi har tagit flera initiativ, det största och viktigaste är självklart tonnageskatten, där vi nu ser till konkurrensnackdelarna som svensk sjöfart har haft i relation till de flesta andra europeiska länder.

Effektivare lösningar

Hon nämnde också att man med ett mer aktivt sökande efter nya och effektivare lösningar skulle kunna åstadkomma ganska stora förbättringar.

– Jag tror att det finns utvecklingsmöjlighet när det gäller digitalisering, effektivare ruttplanering med korta tider för omlastning, fyllnadsgrader och att koppla ihop olika transportslag med varandra bättre än man gör i dag.

Åtgärdsplanering

Anna Johansson informerade vidare att departementet nyligen tagit ett direktiv till åtgärdsplanering till Trafikverket.

– Vi skriver om vikten att se hur de intermodala transportkedjorna ska fungera bättre och ganska tydligt uttryckt att ett antal hamnar av stor strategisk betydelse ska beaktas i Trafikverkets fortsatta arbete.

Godsstrategi

Moderator Mikael Castanius tog även upp frågan om behovet av en statlig hamnpolitik. 

– När det gäller att prioritera vilka investeringar staten ska göra i landinfrastruktur framför allt så behöver vi ha en tydligare ide om på vilket sätt vi vill säkerställa att de hamnar som har en strategiskt nationell betydelse blir mer tydliggjort i de prioriteringar som görs, sade Anna Johansson, och fortsatte:

– Vi håller också på att ta fram en godsstrategi. Utöver vanliga samhällsekonomiska kalkyler försöker vi också få en bättre bild av hur de godsflöden vi har och i framtiden ser ut och vad är det som behöver göras för ännu mer effektiva och klimatanpassade transportkedjor när det gäller gods i Sverige.

Lastbilen för billig

– Vi har ett stort problem i dag och det är att lastbilstransporter generellt är lite för billiga. Mycket av det är kopplat till att vi har en bransch som är ganska hård drabbad av osund konkurrens, där löner, sociala villkor och regelefterlevnad drar ner priserna på ett sätt som gör att det snedvrider konkurrensen mot seriösa åkerier och andra transportslag. Där gör vi ganska stora insatser för att försöka både öka regelefterlevnaden men också komma åt en hel del av det som handlar om lönedumpning och rädd vidriga sociala förhållanden. Det skapar en bättre konkurrensneutralitet där priset inte sätts med hjälp av icke önskvärda metoder, upplyser Anna Johansson.