Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Lägre efterfrågan för Viking Line

Viking Line noterar ett sämre resultat på grund av fartygsmoderniseringar och lägre efterfrågan.

Under årets första nio månader uppgick Viking Lines omsättning till 397,3 miljoner euro jämfört med 403,1 miljoner motsvarande period 2015. Rörelseresultatet uppgick till 14,8 miljoner euro (22,5 miljoner) och delårsresultatet till 9,7 miljoner euro (16,2 miljoner).

Ökade driftskostnader

I sin delårsrapport uppger Viking Line att koncernens rörelseresultat försämrades huvudsakligen som en följd av uteblivna intäkter i samband med planerade och genomförda fartygsdockningar för modernisering och underhåll av fartyg samt en lägre efterfrågan under senare delen av rapportperioden. Kostnaderna för löner och anställningsförmåner har ökat på grund av att restitutionen har begränsats i samband med förändringen av sjömanspensionslagen i Finland. Kostnadseffekten av detta bedöms emellertid vara avtagande under räkenskapsåret.

Under perioden ökade koncernens driftskostnader till 247,8 miljoner euro (244,3 miljoner). Vidare uppges att den försvagade svenska kronan har inverkat negativt på koncernens resultat, men att bunkerkostnaderna minskade med 22,0 procent till 29,2 miljoner euro (37,5 miljoner) som en följd av genomsnittligt lägre bunkerpriser och koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens

bunkerförbrukning.

Minskad omsättning

Om vi ser på det tredje kvartalet, 1 juli till 30 september 2016, minskade koncernens omsättning med 2,9 procent till 159,3 miljoner euro (164,1 miljoner euro tredje kvartalet 2015). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 25,3 miljoner euro (30,1 miljoner). Resultatet för det tredje kvartalet är på 18,6 miljoner och innebär en försämring med 15 procent.

Antalet passagerare på samma nivå

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden januari till september till 5,015 miljoner passagerare (5,067 miljoner). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,7 procent (34,8 procent).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 98.327 fraktenheter (99.371) och fraktmarknadsandelen till 20,7 procent (21,9 procent). Samtidigt ökade antalet transporterade personbilar med 28 510 enheter. Sommartrafiken uppges ha varit stabil med cirka 2,3 miljoner passagerare.

Resultatprognos

För helåret 2016 konstaterar styrelsen att konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär ökad press på såväl priser som volymer. Den finska ekonomins utveckling utgör fortsättningsvis en osäkerhetsfaktor. Bunkerpriset har däremot hittills haft en positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2015.