Fotograf: Kystverket

Kategori: Regelverk | Container | RoRo

Konventionen om oljeskador införs i Sverige

Riksdagen har nu godkänt den så kallade bunkerkonventionen, som innebär att fartygsägare ska vara ansvariga för skador orsakade genom utsläpp av bunkerolja. 

Bunkerkonventionen är en internationell konvention om ansvarighet för skada orsakad av föroreningar genom bunkerolja och som reglerar ansvaret för föroreningsskador som har uppkommit genom utsläpp av bunkerolja. 

Konventionen antogs av IMO 2001 och trädde i kraft internationellt 2008, dock utan att Sverige tillträdde konventionen och därmed inte var en part till den. Eftersom ägaren till ett svenskt fartyg som haft en bruttodräktighet som överstiger 1.000 och som avsett att anlöpa en konventionsstat har behövt ha ett certifikat om gällande försäkring, har det i praktiken inneburit att rederiet varit tvunget att vända sig till den aktuella konventionsstatens behöriga myndighet för att få ett certifikat. 

Ersätter nationella regler

Men i onsdags beslutade alltså riksdagen att godkänna bunkerkonventionen, vilket innebär att svenska rederier kan få bunkercertifikat utfärdade i Sverige istället för i andra konventionsstater. 

Konventionen ersätter den nuvarande helt nationella regleringen i sjölagen som tillämpas vid utsläpp av bunkerolja från andra fartyg än tankfartyg. 

Samma ansvar för alla

Principen är att fartygets ägare ska vara ansvarig för en skada som orsakas av förorening genom bunkerolja och att ansvaret ska vara strikt, det vill säga utan krav på vållande. Samma ansvar ska gälla för redare, personer som hyr fartyg utan besättning, eller andra som har hand om fartygets drift.

Riksdagen beslutade samtidigt om att höja gränserna för skadeståndsansvar, i linje med ett beslut av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.