Utsläpp från fartyg bildar rökspår utanför USA:s kust.

Fotograf: NASA Earth Obeservatory

Kategori: Miljö | Politik

Koldioxid ner 20 procent

Enligt en studie gjord av IMO beräknas utsläppen från sjöfarten ha minskat med 20 procent mellan åren 2007 och 2012. 

IMO GHG (Green House Gases) har gjort en tredje studie av sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Studien visar att sjöfarten reducerat sin del av de globala CO2-utsläppen, från 2,8 procent år 2007 till 2,2 procent 2012. I reda ton handlar det om en minskning från 885 miljoner ton 2007 till 796 miljoner ton 2012. 

Går med lägre hastighet

Under FN:s klimatkonferens i New York som hölls i förra veckan uppgav Peter Hinchliffe, generalsekreterare för ICS (International Chamber of Shipping), att den beräknade minskningen beror på de obligatoriska mätningarna av energieffektivitet, som numera gäller hela den globala flottan. 

– Exempelvis handlar det om att fartygen går med lägre hastighet och att nybyggda fartyg har mer energieffektiv utrustning ombord samt energieffektivare skrov. 

Obligatoriskt för alla 

2011 antog IMO ett antal steg för kontroll av utsläpp från nya fartyg samt för att minska utsläppen från alla fartyg i operationell trafik, oavsett flagg. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och är de första någonsin som gjorts obligatoriska för en hel näringsgren. 

”Har anpassat sig”

Peter Hinchliffe påpekade också att CO2-minskningen per tonkilometer till sjöss är ännu större än den IMO beräknat, eftersom andelen gods som transporteras med fartyg ökat sedan 2009.

Sveriges Redareförenings miljöchef Fredrik Larsson framhåller också bränslepriserna som en viktig orsak till att CO2-utsläppen minskar. 

– Hela industrin har anpassat sig till IMO:s regler och kör med en mer hållbar hastighet. Det sparar ju också bränslekostnader, vilket gagnar både miljön och ekonomin. Men allt oftare ställer också kunderna krav på energieffektivare transporter. 

Delar på vinsten

Han tillägger att inom vissa segment, som till exempel tanksjöfart, delar redare och befraktare ibland på besparingen som görs då fartygen drar ner på hastigheten.

– Ofta tvingas fartygen ligga och vänta flera dagar innan de får angöra kaj, då är det inte vare sig miljö- eller kostnadseffektivt att ha kört onödigt fort för att komma fram. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Intressant hur dom räknar, man hänvisar till de nya reglerna som trätt i kraft 2013 men mätningarna gjordes mellan 2007-2012. Reglerna var ett nytt certifikat som kom automatiskt efter att man fått en ny sk. manual godkänd man kan lugnt påstå att den inte haft påverkan på själva framdrivande av fartyget. Det enda som påverkat är ju den långa lågkonjunkturen som gjort att rederierna kör saktare och att det under just under denna period funnits ett stort antal fartyg som varit upplagda pga, de begränsade last läget.
  Den dagen då lågkonjungturen svänger och det blir drag på ekonomin så kor alla på för fullt igen, det gäller industrin och transportsektorn.

  • Hannes Johnson, Chalmers

   Sjöfartens minskningar i absoluta tal är ca 10% (från 885 miljoner ton 2007 till 796 miljoner ton 2012).

   Undersökningen som gjordes för IMO tittar som du skriver bara på 2007-2012. Den pekar framförallt på omfattande slow-steaming, d v s fartyg går med farter under designfart. I snitt räknar man med att världsflottan minskat fart med i genomsnitt 12%. Man utvärderar alltså inte regelverken som trädde i kraft 2013, Energy Efficiency Design Index (EEDI) eller Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). Det är oklart för mig vad för underlag ICS hänvisar till, jag har inte sett presentationen i fråga.

   Även om det är positivt att utsläppen minskat på kort sikt kvarstår problemet att författarna av rapporten förväntar sig att utsläppen ökar framgent, givet business as usual (alltså givet EEDI och SEEMP), med 50-250% fram till 2050. Åtgärder utöver det som redan gjorts behövs alltså för att minska utsläpp. Dock ser författarna till rapporten att minskade totala utsläpp fram till 2050 bara uppnås i en uppsättning scenarier. Där antas t ex att energieffektiviteten i flottan ökas med 60% fram till 2050 jämfört med 2012. Man har inte tittat på hur stor del av den ökningen som kan ske ”kostnadseffektivt” i någon mån. Tidigare undersökningar, t ex från forskare på DNV, visar på att kanske 30% är möjligt redan vid 2030, men ökningar utöver det blir väldigt dyra. Och då räknar man inte med transaktionskostnader för implementering av åtgärder.

   Som referens är EUs mål för sjöfarten att sjöfartens totala utsläpp ska minska minst 40% fram till 2050.

   GHG-rapporten finns att läsa här:

   http://www.iadc.org/wp-content/uploads/2014/02/MEPC-67-6-INF3-2014-Final-Report-complete.pdf

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.