Kategori: Politik

Kapacitetsutredningen vill se mer gods på köl

Trafikverket har nu överlämnat den stora kapacitetsutredningen av det svenska transportsystemet till regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Rapporten fokuserar till stora delar på järnväg och väg, men en hel del sjöfart finns med. Framförallt på godssidan. Utredningen menar att sjöfarten har en roll att spela när det gäller att uppnå klimatmålen och för att avlasta infrastrukturen på land, framförallt järnväg. 

Utredningen föreslår en rad åtgärder för att öka sjöfartens konkurrenskraft, däribland farledsförbättringar, muddringar för att tillåta större fartyg, förbättrad landanslutning mot några av östersjöhamnarna samt ”Avgiftsstrukturen för sjöfarten behöver ses över i takt med att nya styrmedel införs som minskar eller kraftigt reducerar de effekter som sjöfarten ger upphov till. För att ta till vara sjöfartens potential bör det säkerställas att sjöfarten inte belastas med avgifter som överstiger de marginalkostnader som trafiken ger upphov till.”

Man stödjer också Sjöfartsverket arbete med differentierade lotsavgifter.

Ett av de stora samtalsämnena inom sjöfartsnäringen på senare år, inre vattenvägar, nämns bara kort i en passage ”Sjöfartens företrädare bedömer att Sverige har goda förutsättningar för transporter av såväl gods som passagerare på inre vattenvägar, och att ett svenskt införande av EU:s bestämmelser på området kan ge ökad kapacitet i transportsystemet.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.