Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Container | Regelverk

IMO-ja till containervägning

IMO:s Maritime Safety Committe har godkänt att SOLAS-konventionen ändras så att det blir obligatoriskt att väga containrar innan de lastas ombord på fartyg. 

Beslutet fattades på det Maritime Safety Committe-möte (MSC 93) som hölls i London i förra veckan och är det senaste steget på vägen mot obligatorisk containervägning.

Syftet med den obligatoriska containervägningen är att öka säkerheten i samband med containerbefraktning och förhindra olyckor eller haverier till följd av felaktigt deklarerade containrar. 

Två alternativ

Som Sjöfartstidningen tidigare skrivit ska containervägningen utföras av befraktaren eller en tredje part på endera av två sätt: antingen genom att containern vägs med hjälp av kalibrerad och certifierad utrustning efter det att containern blivit fylld och förseglad, eller genom att containern och dess egenvikt vägs tillsammans med samtliga laster och emballage.

Befraktaren har sedan också ansvaret för att den verifierade bruttovikten uppges och signeras i fraktdokumentet, och att dokumentet i god tid överlämnas till befälhavaren eller motsvarande och till terminalens representant så att dokumentet kan användas vid fartygets stuvning. Om fraktdokumentet inte överlämnas på rätt sätt kommer den fyllda containern inte att få lastas på fartyget.

Börjar gälla 2016

Enligt uppgift kommer de nya reglerna att träda i kraft i juli 2016, förutsatt att även nästa MSC-möte – som hålls i november 2014 – godkänner de föreslagna ändringarna av SOLAS-konventionen.