Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

ICS föreslår CO2-utsläppsmål för IMO

Processen för att reducera den internationella sjöfartens koldioxidutsläpp tog ett stort steg framåt när ICS enades om förslag till målsättningar för IMO.

CO2-frågan var på agendan när International Chamber of Shipping (ICS) höll sitt styrelsemöte och årsmöte i Istanbul den 10 till 11 maj. Den globala intresseorganisationen för redare antog på mötet en inlaga med mål för hur sjöfartens klimatutsläpp kan minskas. Bakom inlagan står ICS tillsammans med sjöfartsorganisationerna Bimco, Intercargo och Intertanko. Inlagan kommer att skickas in till IMO:s kommande miljömöte i juli 2017.

Industrigemensam väg

ICS har under flera år jobbat för att hitta en industrigemensam väg framåt i CO2-frågan och utgångspunkten har hela tiden varit att sjöfartsbranschen måste ta sitt ansvar i enlighet med Parisavtalets intentioner.

– Svensk Sjöfart har sedan länge en egen klimatfärdplan med ambitiösa mål för hur vi kan reducera vår påverkan på klimatet. Våra medlemmar har länge varit väldigt aktiva och ansvarsfulla i frågan om miljö- och klimatfrågor och vi leder idag utveckling på området. Därför välkomnar vi att en nu enig internationell sjöfartsindustri lägger fram dessa ambitiösa förslag. ICS har visat på ledarskap i frågan och har gjort ett fantastiskt insats, säger Pia Berglund, vd på Föreningen Svensk Sjöfart.

Tre målsätningar

I sin inlaga föreslår ICS att IMO ska anta följande målsättningar:

  • Att hålla den internationella sjöfartens årliga utsläpp av CO2 lägre än 2008 års nivåer.
  • Att reducera den internationella sjöfartens CO2-utsläpp per tonkilometer med i medeltal minst 50 procent före 2050, jämfört med nivån 2008.
  • Att reducera den internationella sjöfartens årliga CO2-utsläpp med en överenskommen procentsats före 2050, jämfört med 2008. Målsättningsprocenten kommer man överens om i IMO:s strategi år 2023, då tillräckligt med utsläppsdata finns tillgängligt.

– Det är mycket viktigt att IMO sänder en tydlig och entydig signal till det globala samfundet att sjöfartens reglerare har kommit överens om några ambitiösa mål, med siffror och datum, för att minska sektorns CO2-utsläpp, på samma sätt som den landbaserade verksamheten nu omfattas av statliga åtaganden enligt Parisavtalet, kommenterar Esben Poulsson, ordförande för ICS.

Global lösning

ICS driver frågan eftersom man vill att IMO fortsättningsvis ska ha kontroll över ytterligare åtgärder för att minska sjöfartens CO2-utsläpp och utvecklingen av en global lösning, snarare än att riskera olika åtgärder på nationell eller regional nivå.

Sjöfarten har en mycket bra historia att berätta om att minska CO2, men den är svårt att förmedla så länge som det inte finns någon tydlig signal från IMO om vad våra kollektiva CO2-reduktionsmål ska vara, säger Esben Poulsson.

Kompromisser

Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, berättar att Svensk Sjöfart tillsammans med ett antal andra har drivit på ICS att bli mer proaktiva och att ta en ståndpunkt där man adresserar utsläppen av växthusgaser.

– Vi har den mest ambitiösa planen av alla redarorganisationer och vi har fått kompromissa och förhandla inom ICS. ICS har fått förhandla och kompromissa med Bimco, Intertanko och Intercargo. Vi ser med tillförsikt fram emot förhandlingarna i IMO och vi känner att ICS är den organisation som bäst kan föra vår talan där, säger han till Sjöfartstidningen.

Ska skötas av IMO 

– Det viktigaste av allt är att vi gör det här genom IMO. Det är IMO som är regelmakaren för internationell sjöfart. Om IMO blir handlingsförlamad i den här frågan så är det otvivelaktigt så att andra organisationer eller aktörer kommer att införa regler för sjöfartens koldioxidustläpp, som EU till exempel, påpekar Fredrik Larsson, och fortsätter:

– Sedan önskar vi föra en dialog med Transportstyrelsen som förhandlar för Sverige. Vi kommer självklart att tillsammans försöka göra den här strategin så ambitiös och så bra som möjligt för våra medlemmars skull.

Han säger att hela frågan är otroligt politiskt laddad. 

– Det är stora länder som fortfarande stretar emot eller inte ser lika positivt som Sverige på de här förhandlingarna som kommer att föras. Vi är 172 länder som ska komma överens om någonting, men det tror vi att man kommer att göra.

Tydliga mål

Föreningen Svensk Sjöfart representerades på ICS-mötet i Istanbul av Claes Berglund, Stena, med Pia Berglund som bisittare.

– Jag är glad att vi äntligen kommit överens om åtaganden för reduktion av CO2. Sjöfarten var en av de sista industrierna utan klar målsättning men nu har vi enats om tydliga och klara mål att föreslå till IMO i sommar. Jag hoppas att medlemsstaterna beslutar om dessa målsättningar så att vi vet vad vi har att förhålla oss till. Utmaningen är att vi inte riktigt vet hur mycket världshandeln kommer att öka men vi vågar ändå sticka ut hakan och ha som målsättning att aldrig släppa ut mer än vad vi gjorde 2008. Sjöfarten har redan nått ”peak CO2 emissons” således. För att klara denna utmaning krävs mer insatser till forskning om vad sjöfarten ska få sin energi från i framtiden. Långsiktigt kommer det inte att räcka med att hela tiden öka energieffektiviteten utan vi behöver ett nytt fossilfritt bränsle, säger Claes Berglund till Sjöfartstidningen.

Enad näring

Claes Berglund är mycket nöjd med att sjöfarten som näring äntligen lyckats enas kring CO2-frågan.

– Jag är glad och stolt att vi som näring förstått allvaret i den här frågan och faktiskt går ut och gör de här åtgärderna. Svensk Sjöfart har varit aktiva i den här frågan och det har krävts många sidosamtal och långa diskussioner, men nu är vi i mål.

Omprofilering

Mötet diskuterade även rekryteringsprocessen av en ny generalsekreterare för ICS och en omprofilering av föreningens budskap.

– ICS står definitivt inför en förnyelseprocess där medlemmarna är eniga om att stärka ICS roll som den starka rösten för världens rederier, säger Pia Berglund.