Kategori: Utbildning

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid.

Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skulle inte minst gynna hela det norrländska näringslivet som är starkt export- och importberoende.

Sjöfarten har ett mycket stort rekryteringsbehov – inom en femårsperiod efterfrågas 800 sjömän enligt Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen”. En annan kategori där läget i kompetensförsörjningen är särskilt bekymmersamt är lotsarna. På flera håll drabbas sjöfart och godsägare av förseningar och ökade kostnader på grund av lotsbrist och på ännu flera håll är rekryteringsbasen smal och läget på sikt oroande.

Utebliven rekrytering till sjöfarten, kan få negativa effekter på hela den svenska samhällsekonomin. Vi behöver därför snabba lösningar på sjöfartens kompetensförsörjning. En av de viktigaste åtgärderna är att få fler att utbilda sig till sjöfartens yrken och därmed behövs attraktiva utbildningar – i hela Sverige, inte minst i Norrland.

Inga sjöfartsutbildningar

Men i dag finns inga sjöfartsutbildningar i Norrland sedan sjöfartsgymnasiet i Härnösand stängdes ned för snart drygt ett år sedan. Då protesterade vi men beslutet fattades likväl. Nu, med facit i hand ser vi hur den svenska sjöfarten sakta men säkert växer och hur rekryteringsbehovet tilltar. 

Klarar vi inte av att tillfredsställa sjöfartens rekryteringsbehov kan det på sikt få samhällsekonomiska konsekvenser för Norrland och hela landet eftersom största delen av Sveriges utrikeshandel hanteras av sjöfarten och då de norrländska hamnarna är avgörande för landets konkurrenskraft med sin export av stål, järn och skogsbruk. 

Mot denna bakgrund vill vi nu se att Härnösand med sitt strategiska läge blir ett utbildningsnav för den svenska sjöfarten.

Många tycks tro att teknikutvecklingen och digitaliseringen innebär att jobben försvinner men vi kan berätta att fartygen kommer bemannas såväl idag som i framtiden. Alltså behöver sjöfarten fortsatt tillgång till utbildningsplatser.

Nyligen har Transportföretagen tillsammans med sjöfartsbranschen genomfört två stora rekryteringssatsningar, den ena kallad Sjöfartskonvojen som besöktes av över 27 000 personer i elva hamnar, däribland Härnösand. Den andra stora aktiviteten var att vi bjöd ut 2000 lärare och elever till Donsö utanför Göteborg för att lära känna sjöfarten. Men så behövs även politiska satsningar på utbildningarna med. 

Hög kvalitet

Nationellt vill vi se att sjöfartsbranschens utbildningar håller hög kvalitet. Att utbildningarna motsvarar aktuella och framtida behov. Kvalitativa utbildningar skapar attraktivitet. Det är således helt centralt att politiken bidrar till att stärka kvaliteten i utbildningssystemet. Vi vill även se fler platser på vuxenutbildningarna.

Nu behövs snabba politiska lösningar på sjöfartens kompetensförsörjning och ett framåtsyftande beslut som möjliggör för Härnösand att bli ett utbildningsnav för sjöfarten med egna utbildningsplatser som täcker upp för hela Norrland. En väl fungerande sjöfart är en förutsättning för handel och välstånd. På få ställen i vårt vidsträckta land blir sjöfartens betydelse lika uppenbar som i norra Sverige. Därför krävs nu investeringar i utbildningar och ett återöppnade av sjöfartsgymnasiet i Härnösand. Vi finns tillgängliga för dialog.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA
Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.