Rikard Engström utreder sjöfartens konkurrenskraft.

Fotograf: Privat

Kategori: Regelverk

Han utreder sjöfartens konkurrenskraft

Strax före sommaren tillsatte regeringen en utredning för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och öka antalet svenskflaggade fartyg. Utredaren Rikard Engström har nu bokat in träffar med ett stort antal aktörer som ska få möjlighet att ge sin bild av dagens system och behovet av förändringar.

I utredningens uppdrag för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft ska Rikard Engström bland annat analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten för fartyg samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning. Engström arbetar idag som strateg på Trafikverket och har bland annat en bakgrund som vd för branschföreningen Svensk Sjöfart.

Hur tar du ta dig an det här uppdraget?

– Om man ser till tid och omfattning är det ett ganska litet uppdrag som ska redovisas redan i december. Jag arbetar deltid och får stöd från en tjänsteman på Regeringskansliet. Sen har jag förstås ganska mycket bakgrundskunskap sedan tidigare, så jag ser det inte som ett jätteproblem att tiden är begränsad. Jag har bokar in ett antal möten och försöker träffa så många aktörer som möjligt för att få inspel kring vad som fungerar bra idag och vilka förändringar som kan göras angående tonnageskatten och behovet av svenskflaggade fartyg. Det är viktigt att få den här typen av inspel tidigt i processen.

Du har ju lång erfarenhet från branschen och har bland annat tidigare varit vd för Svensk Sjöfart. Har du redan klara lösningar?

– Jag har förstås en del hypoteser om vad som skulle kunna vara bra att göra, men det är en sak att arbeta för föreningen Svensk Sjöfart, och en annan att arbeta som oberoende utredare. Jag måste se på frågorna ur ett annat perspektiv också för att ska bli en rimlig och bra utredning.

De två områdena jag ska titta på är lite olika till sin karaktär. Tonnageskatten är mer komplicerad då den kopplar till andra frågor som kompetensfrågor. Frågan om stämpelskatt handlar mer om ja eller nej, ska man ha stämpelskatt eller inte. Det jag gör nu är en utredning, och sedan är det upp till politiken att avgöra vad man vill gå vidare med.

Uppfattar du att regeringen förväntar sig konkreta förslag?

– Visst, politiken har ett tydligt syfte i att öka antalet svenskflaggade fartyg kopplat till frågan om totalförsvaret. Jag hoppas kunna komma med konkreta förslag, annars tycker jag att man har misslyckats. Sen är det ju upp till politiken hur man hanterar förslagen.

I uppdraget ingår att jämföra med andra länders lösningar. På vilket sätt?

– Där finns det redan en del gjort. Vi är ju konkurrensutsatta så det är jätteviktigt att titta på hur man gör i andra länder. Jag tror att man kan få inspel från andra länder snarare än att göra en ren copy paste. Jag välkomnar inspel från branschen även här.

Du ska även titta på finansieringen. Varför är det viktigt?

– Om man kommer fram med ett förslag som driver kostnader eller minskar intäkterna för staten så behöver man hitta någon form av finansieringslösning. Det ingår i uppdraget och därför ska vi se till att vi har ett antal förslag för hur man kan kompensera för de förändringar vi föreslår.