Fotograf: Arkivbild: Lars Andersson

Hallå där Anna Hammargren!

Tunnelbanan i Stockholm ska byggas ut och enorma mängder sprängsten måste fraktas bort. I torsdags arrangerade intresseorganisationen Blasieholmens Vänner ett möte på Nybroplan i Stockholm. Sjöfartskonsulten Anna Hammargren var en av talarna.

Vad var mötets syfte?

– Blasieholmens Vänner vill stoppa de planerade 90 lastbilarna per dag som i flera år kan komma att köra till och från Blasieholmen, mitt i centrala Stockholm och ut ur stan via Strandvägen.

Du var en av talarna, varför?

– Jag var där i egenskap av sjöfartskonsult eftersom Blasieholmens Vänner identifierat pråmtrafik som en lösning för transporterna, om det inte går att helt stoppa trafiken från schaktöppningen bakom Nationalmuseum.

Att frakta bort sprängsten med båt är förstås mycket bättre än lastbilar, men varför pråmar?

– Vi säger pråmfartyg eftersom det på ett bättre sätt tydliggör hur pråmtrafik skiljer sig från trafik med havsgående fartyg. Många svenskar ser i första hand pråm som en pråm utan egen framdrift. Här handlar det om den utvecklade pråmen – de som finns nere i Europa – det specialiserade pråmfartyget. Pråmfartyget är en vidareutveckling av pråmen precis som induktionshällen är en vidareutveckling av vedspisen.

– Så svaret på din fråga är att pråmfartyg är betydligt bättre anpassade för att trafikera sjövägar inne i städer där det finns låga broar och trånga passager, än ett mindre, havsgående fartyg. Ett pråmfartyg har bättre manöverförmåga.

Men reglerna för pråmtrafik är ju inte helt på plats ännu?

– EU:s tekniska regelverk är sedan december 2014 infört i svensk lag. Men det saknas nationella politiska beslut om lotsplikt, farledsavgifter, isassistans med mera, som utgår från pråmfartygens förutsättningar och roll i det inrikes transportsystemet. Och att pråmtrafik pekas ut som ett eget trafikslag – EU har fem trafikslag, Sverige har fyra.

Men det har ju just genomförts ett test med just fartyg som lastbärare?

– Ja, det handlade om att testa lastning av bergmassor och mäta bullernivåer för att se om transport på vattenvägen är ett alternativ till landtransporter. Om svaret är ja, blir nästa beslut om den urbant anpassade pråmtrafiken med moderna pråmfartyg är att föredra framför mindre havsgående fartyg. Jag hoppas förstås att Region Stockholm ser möjligheterna med pråmtrafiken.

Fanns det några politiker där som lyssnade?

– Ja, bland annat Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén, MP. Han var dessutom en av talarna och han förordade också pråmtrafik i stället för lastbilar.

Drog mötet många åhörare?

– Ja, ett hundratal, höstrusket till trots.