Fotograf: Arkivbild: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Godstransporter i förändring

Regeringen flaggar i ett pressmeddelande för att en hel del kopplat till godstransportstrategin är på gång under början av året.

Bland annat har Trafikverket fått i uppdrag att återrapportera hur arbetet går med att genomföra de åtgärder som de i september 2019 redovisade i rapporten Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg.

Många av förslagen till åtgärder i den rapporten spänner över både många områden och lång tid. Rapporten konstaterar att Trafikverket har en viktig roll i arbetet för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg men behöver arbeta mer målinriktat, systematiskt och samordnat. Rapporten utlovar att en färdplan för godsöverflyttningen kommer att upprättas som beskriver vilka åtgärder Trafikverket kommer att vidta och som tydliggör hur insatserna ska samordnas, genomföras och prioriteras. Återrapporteringen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

Konsekvenser av e-handel

Trafikanalys är i slutfasen av ett annat regeringsuppdrag, som ska slutredovisas i mars. Där undersöker de hur e-handeln påverkar transportmönstren. Delredovisningen från december 2019 kartlägger hur transportmönstren har sett ut och hur de förändras och det konstateras till exempel att ”När e-handel sker direkt från en annan kontinent transporteras ofta varorna de långa avstånden med flyg, medan samma varor vid svensk butikshandel (och europeisk e-handel) färdas denna sträcka till sjöss.”

1,5 år på nacken

Regeringens nationella godstransportstrategi presenterades i juni 2018 och har syftet att alla trafikslag inom godstransportsystemet ska användas mer effektivt tillsammans. Inom ramen för strategin har det nationella godstransportrådet tillsatts. I dagarna fick rådet nya ledamöter i form av Transportarbetarförbundets ordförande Tommy Wreeth, Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande för Seko.

Samordnaren redovisar

Vidare tillsattes för ett år sedan en samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund, som sorterar under Trafikverket och har i uppdrag att under en period på 6 år främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg. Nästa delredovisningstillfälle för uppdraget är i mars.

Rapporter och delrapporter från de olika regeringsuppdragen finns samlade på regeringens hemsida.