Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

”Ge Trafikverket ett sektorsuppdrag”

Riksrevisionen har presenterat en granskning av Trafikverket och Svensk Sjöfart hoppas att rapporten ska leda till ett sektorsuppdrag för alla trafikslag till myndigheten.

I förra veckan presenterade Riksrevisionen en granskning som kritiserar Trafikverket för att inte alltid testa alla alternativ inför stora infrastruktursatsningar. Myndigheten är skyldig att följa fyrstegsprincipen, som innebär att alternativa om- och nybyggnationer alltid ska prövas – alltså om billigare och/eller mindre omfattande insatser kan möta behoven innan om- och nybyggnation beslutas.

Tänk om och optimera

Riksrevisionen påpekar att de vill se ett förtydligande av Trafikverkets uppdrag för att öka nyttan. Något som Svensk Sjöfart håller med om.

I april i år skickade Svensk Sjöfart, tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, Tågoperatörerna och Svenska Taxiförbundet, ett förslag till regeringen som går i linje med Riksrevisionens granskning. De menar att ett uttalat sektorsansvar för Trafikverket, gällande alla trafikslag och transportslag (person respektive gods), skulle öka möjligheten att nå ett mer hållbart transportsystem. Främst tror branschorganisationerna att potentialen ligger i fyrstegsprincipens första två steg – tänka om och optimera redan befintliga transport- och infrastrukturlösningar.

En otjänst för framtida generationer

– Det gläder mig att Riksrevisionen tagit fram denna rapport. Det vore mycket välkommet att uppdra åt Trafikverket och att ge dem ökade befogenheter att arbeta med åtgärder som att tänka om och optimera befintliga resurser. Kan man minska nybyggnationsbehovet minskar också det framtida underhållet, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström i en kommentar.

– Vi kan göra framtida generationer en otjänst genom att för snabbt gå på stora investeringar. Exempelvis skulle man kunna föreslå någon form av riktad transportköparstimulans för att stimulera användandet av hållbarhets- och kapacitetssmarta alternativ. Man kunde frigöra kapacitet även på järnvägen och få upp fyllnadsgraderna i systemet. Då skulle den totala kostnaden för samhället kunna minska och den politiska måluppfyllelsen öka.

För hela transportsystemet

Rikard Engström får även medhåll från sina kollegor i de andra branschorganisationerna. Björn Westberg, vd för Tågoperatörerna, menar att det är viktigt att fyrstegsprincipen inte ska tillämpas på ett enskilt trafikslag utan på hela transportsystemet.

– En investering i ett trafikslag kan exempelvis mötas med alternativa åtgärder i andra trafikslag. Det vore i detta mycket lämpligt att Trafikverket fick ökad möjlighet att använda sina verktyg, som den nationella planen faktiskt är, för att föreslå andra åtgärder.