Dockning av färjorna Eckerö och Finlandia i januari innebar en minskning av antalet passagerare under det första halvåret för Rederiaktiebolaget Eckerö.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Eckerö minskar exponeringen inom roro

Inom Rederiaktiebolaget Eckerö är resultatet för roro-verksamheten fortsatt olönsamt, två roro-fartyg lämnar flottan vid årets slut. 

Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar en förlust på 2,2 miljoner euro för det första halvåret 2015. Motsvarande period i fjol uppgick förlusten till 7,4 miljoner. Omsättningen uppgick till 107,4 miljoner euro (112,5 miljoner) och rörelseresultatet till -0,2 miljoner euro (-5,0 miljoner). Hälften av förbättringen av rörelseresultatet uppger rederiet att beror på jämförelsestörande poster.

Färre men fler

Det totala antalet passagerare med rederiets fartyg uppgick till 1.383 miljoner, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet transporterade fraktenheter minskade med 3 procent till 27.573. Nedgången förklaras i sin helhet bero på att färjorna Eckerö och Finlandia båda dockades i januari i år. Däremot ökade både antalet passagerare och fraktenheter under perioden februari till juni med 2 respektive 9 procent.

Olönsam roro

Resultatet tyngs fortfarande av den olönsamma roro-verksamheten. Av Eckerö Shippings roro-fartyg är fyra sysselsatta på fasta kontrakt i norra Europa och ett är sysselsatt i Medelhavet på korta kontrakt. Under januari överläts Express till ny ägare. I januari tecknades ett försäljningsavtal för Trader och Carrier som kommer att levereras till köparen inkommande årsskifte.

Svagare krona

Även en försvagning av svenska kronans värde jämfört med motsvarande period i fjol har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen. Bunkerkostnaderna har däremot minskat jämfört med fjolåret, dels tack vare lägre bränslepriser, dels tack vare fortsatta energibesparingsåtgärder.

Stabil passagerartrafik

För helåret förväntas inte heller någon dramatisk förändring. Företagsledningen konstaterar att koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer och att svenska kronan förväntas vara fortsatt svag underandra halvåret 2015. Man räknar därmed att passagerartrafikens resultat är fortsatt stabilt medan ro-ro-verksamhetens resultat blir svagt. 

Kommentarer

  • Anonymous

    Men kontorspersonalen den ökar, fast fartygen minskar

  • Anonymous

    samma på wasaline.mera landpersonal å chefer som inte har nån praktik!otroligt!

Artikeln är stängd för fler kommentarer