Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Forskare och rederier: Det pågår en miljöskandal

Det pågår en miljöskandal under havsytan, skriver flera rederier tillsammans med forskare i en debattartikel. Debattörerna vill införa skrubberförbud på svenskt territorialvatten.

Bakom debattartikeln som publicerats i Altinget står bland annat fem Donsörederier och ett stort färjerederi på ostkusten. Tillsammans med forskare från IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola argumenterar de för att utsläpp av tvättvatten från skrubbrar bör förbjudas på svenskt territorialvatten.

”Vi måste med regelverk och andra åtgärder styra sjöfarten till beteenden och lösningar som är hållbara ur ett klimat- och miljöperspektiv”, skriver de.

”En miljöskandal”

De marina ekosystemen i Östersjön är hårt belastade och sjöfarten är en bidragande orsak, skriver debattörerna. Förorenat skrubbervatten är en av de mest oroväckande utsläppskällorna. Genom att ha skrubbrar installerade minskar utsläppen av svavel från fartygets skorsten, men istället släpps giftigt tvättvatten ut i havet.

”I praktiken vänder man upp och ner på fartygens skorstenar, så att merparten av alla farliga ämnen och partiklar i avgaserna spolas rakt ut i havet. Det handlar om en miljöskandal som tillåts pågå under havsytan”, skriver debattörerna.

Grannarna går före

Både tidigare och nuvarande regering har fått ta del av utredningar och analyser som konstaterat att utsläppen av skrubbervatten är ett betydande miljöproblem. Debattörerna påpekar att både Danmark och Finland har aviserat att de kommer att införa nationella förbud mot utsläpp från skrubbrar, men i Sverige finns fortfarande inget sådant beslut.

”När våra nordiska grannar visar handlingskraft är det hög tid för den svenska regeringen att göra detsamma”, skriver de.

Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten föreslog redan hösten 2022 ett utsläppsförbud. Sedan dess har Transportstyrelsen skärpt sin rekommendation och föreslår att det ska införas ett totalt utsläppsförbud utvidgat även till svenskt territorialvatten.

Stora konsekvenser för miljön

Flera vetenskapliga studier från ett EU-finansierat forskningsprojekt visar på allvarliga konsekvenser av skrubberutsläpp. De uppges vara en stor källa till miljöfarliga ämnen till den marina miljön och de får allvarliga effekter på marina djur och växter. Enligt debattörerna är tvättvatten från skrubbrar den enskilt största källan till vissa miljöfarliga ämnen i Östersjön. Baserat på vetenskapliga studier om miljöeffekterna vill de se ett utsläppsförbud.

IMO för långsamma

Regler som styr sjöfarten hanteras oftast av FN-organet IMO. Men debattörerna menar att man denna gång inte kan vänta på IMO.

”Försök har gjorts för att få till stånd ett internationellt utsläppsförbud från skrubbrar, men arbetet går mycket långsamt till stor del på grund av motstånd från starka särintressen”.

Sveriges politiker bör inte tveka att ta täten och vara pådrivande för en hållbar sjöfart, menar debattörerna, som efterlyser ett utsläppsförbud i svenskt territorialvatten.

Bakom debattartikeln i Altinget står representanter från Wallenius Lines, Furetank, Tärntank Ship Management, Viking Line, Donsötank, Gävle hamn AB, Rederi AB Älvtank, Sirius Shipping samt forskare från IVL Svenska miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola.

Inte första gången

Skrubbrar och utsläpp från dem har varit på tapeten flera gånger tidigare. I juni förra året kom en studie från Chalmers som visade på oacceptabla miljörisker orsakade av utsläpp i hamnar (vatten från skrubbrar uppgavs stå för mer än 90 procent av de skadliga utsläppen i de hamnar som forskarna undersökt). I september förra året argumenterade rederier och forskare i en debattartikel för att ett skrubberförbud bör införas. Och i april i år sa infrastrukturminister Andreas Carlson på Svensk Sjöfarts årsmöte att han vill ha ett förbud mot skrubberutsläpp.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.