Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Fler fartyg men mindre gods

Den totala godshanteringen i de svenska hamnarna minskade något det tredje kvartalet 2018, trots att fartygsanlöpen ökade i antal.

Enligt Trafikanalys sjötrafiksrapport ankom totalt 22.708 fartyg mellan juli och september 2018 till de svenska hamnarna. Dessa hade en sammanlagd bruttodräktighet på närmare 345 miljoner ton, att jämföra med 21.221 fartyg och cirka 335 miljoner bruttoton för perioden året innan. 

Mest flytande bulk

Den totala godshanteringen för perioden uppgick till 44,7 miljoner ton, jämfört med 2017 års 44,9 miljoner ton. Minskningen märks framför allt i exporten utomlands. Godshanteringen inrikes ökade dock något för perioden, från cirka 6,4 miljoner ton till 7,1 miljoner ton. Den klart största godsslaget som hanteras i svenska hamnar, och som också minskade något under det tredje kvartalet, är flytande bulk, följt av roro-enheter och torrbulk. 

Minskad Öresundstrafik

Vad gäller passagerartrafiken för det tredje kvartalet så minskade den totala siffran något. Totalt kom cirka 4,59 miljoner passagerare till Sverige från utländska hamnar, att jämföra med året innan då 4,64 miljoner räknades in. Ökar i antal något gör besökare från de danska hamnar, som inte räknas till Öresundshamnarna, samt besökare från Lettland, Litauen och Norge, medan minskningen framför allt utgörs av passagerare från danska hamnar i Öresund. 

Passagerartrafiken inrikes minskar endast marginellt och uppgick det tredje kvartalet till 862.000.