Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Dom om farledsavgifter upphävs

Helsingfors hovrätt anser att Helsingfors tingsrätts tidigare dom om ersättning för diskriminerande farledsavgifter inte kan gälla eftersom rätten att väcka talan hade gått ut.

Den mångåriga tvisten om ersättning från finska staten för farledsavgifter har fått en ny vändning när Helsingfors hovrätt förkastade Helsingfors tingsrätts tidigare beslut. Tingsrätten dömde i februari 2015 finska staten att betala ut över 90 miljoner euro i ersättningar till 50 rederier i Finland och andra länder. Finska staten anmälde missnöje mot domen och Helsingfors hovrätt beslutade att tidsgränsen för att väcka talan hade överskridits. Enligt hovrätten borde talan ha väckts redan innan utgången av 2007.

– Vi anser att detta är en felaktig analys, säger Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, till Sjöfartstidningen.

Pågått länge

Allting började sommaren 2008, då Helsingfors förvaltningsdomstol slog fast att de farledsavgifter som finska staten burit upp av utrikesgående fartyg till och med 2005, varit i strid mot EU-rätten. Finska staten besvärade sig inte mot denna dom och domen vann laga kraft.

– Jag anser att tiden för väckande av talan ska räknas från denna dom från förvaltningsdomstolen, säger Hans Ahlström.

Finska staten betalade redan 2008 ut drygt 30 miljoner euro till rederier i ersättning för farledsavgifter. Nu gäller tvisten de återstående åren från 2001 till 2004.