Boriana Åberg (M), Hampus Hagman (KD) och Eric Westroth (SD)

Fotograf: Riksdagen

Kategori: Debatt | Politik

Debatt: ”S avvisar förslagen om rättssäkra villkor”

Under våren har det blivit uppenbart att sjöfolket och sjöfarten hamnat i en orimlig skattesituation till följd av en ny tolkning av skattelagstiftningen. Den administrativa bördan har fullkomligt exploderat och skattenivån blivit oförutsebar. Vi är därför mycket förvånade över att Socialdemokraterna i riksdagen avvisade vårt förslag om att skapa goda och rättssäkra villkor för sjöfarten. Vi kommer gemensamt att fortsätta driva på i frågan tills vi får till stånd bra villkor för sjöfarten skriver företrädare för M, KD och SD.

Sjöfarten är viktig för Sverige. Såväl när det kommer till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling, som när det handlar om att nå miljömålen eftersom transporter till sjöss är mer miljövänliga än alternativen. 90 procent av svensk handel går sjövägen. Det råder ingen tvekan om att sjöfarten är en viktig motor i landets ekonomi. Dock riskerar en ny tolkning av skattelagstiftningen att sätta käppar i hjulet för sektorn. 

Enligt det nordiska skatteavtalet ska inkomstskatt betalas i det land där du arbetar. I fråga om beskattning för sjömän har principen varit densamma, vilket innebär att sjömän anställda på svenska fartyg skattar i Sverige och sjömän anställda på danska fartyg skattar i Danmark. En ny tolkning, som är en följd av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen, ställer dock till problem för svenskar som är anställda på fartyg registrerade i andra nordiska länder.

Efter domen tillämpar Skatteverket nu en ny tolkning i de fall ett fartyg registrerat i ett annat nordiskt land, som har svensk besättning ombord, bedriver inrikes trafik i respektive land. Detta innebär att en sjöman bosatt i Sverige som är anställd på ett fartyg flaggat i ett annat nordiskt land kan komma att beskattas olika beroende på fartygets rutt. Beskattningen blir oförutsägbar eftersom rederierna inte själva styr fartygets rutt, utan måste anpassa denna efter lasten. Ännu mindre kan en enskild sjöman påverka sitt fartygs rutt. Förutsägbarheten gällande vilken inkomst man kommer att få och vilken skatt som ska betalas blir i det närmaste obefintlig.

Detta innebär dessutom en betydande administrativ börda för den enskilde eftersom sjömännen måste redovisa varje resa var för sig. Men även för rederierna, som behöver lägga tid på att inför beskattning ta fram underlag för varje enskild anställd och resa. Svenska företag oavsett näring behöver mindre byråkrati och regelkrångel, inte mer. Därutöver innebär tillämpningen att rättssäkerheten riskeras.

Trots att vi vid flera tillfällen påpekat problematiken, och tagit initiativ genom att lägga fram förslag i Riksdagen, har Socialdemokraterna inte agerat. De har till och med röstat nej till våra förslag. Regeringen måste nu skyndsamt återkomma med förslag på lämpliga åtgärder som säkerställer en förutsebar och rättssäker beskattning av svenska sjömän. 

Detta handlar inte om partipolitik eller ideologi, utan är i grunden en principiell fråga. Det ska vara lätt att göra rätt för sig – och skattesystemet ska vara rättssäkert. Annars riskerar vi att undergräva tilltron till det system som bygger vår gemensamma välfärd.

Boriana Åberg, riksdagsledamot (M)
Hampus Hagman, riksdagsledamot (KD)
Eric Westroth, riksdagsledamot (SD)

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.