Containervägning införs

Från och med imorgon den 1 juli blir det obligatoriskt att ange bruttovikten på färdigpackade containrar som ska transporteras med fartyg.

Relaterade artiklar

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat är det IMO:s Maritime Safety Committe som drivit igenom en ändring av SOLAS-konventionen, så att det nu blir obligatoriskt med containervägning. Det bakomliggande syftet med den nya regeln är att öka säkerheten i samband med containerbefraktning och förhindra att olyckor eller haverier sker på grund av felaktigt deklarerade containrar.

Ska anges i dokument

Den nya regeln innebär att bruttovikten för varje fylld container ska bestämmas genom vägning, och att uppgifterna om vikten ska framgå av skeppningsdokumentet. Ett särskilt intyg, VGM (Verified Gross Mass), ska sedan verifiera exportcontainerns totala vikt.

Enligt IMO-resolutionen är det transportköparen/avsändaren som ska säkerställa att den verifierade bruttovikten för containern framgår av skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet saknar denna uppgift kommer containern inte att få lastas på fartyget. Samtidigt uppger Transportstyrelsen att det i Sverige kommer att bli befälhavaren som blir ansvarig för att vikten för respektive container överensstämmer med vad som framgår av lastinformationen.

När det gäller frågan om tillsynen av om den verifierade bruttovikten verkligen stämmer så är denna enligt Transportstyrelsen inte helt färdigutredd, samtidigt som man uppger man att den sannolikt kommer att ske med stickprovskontroller. 

Två metoder

Vidare uppger Transportstyrelsen att vägningen kan ske på två sätt, antingen genom att containern med dess last vägs i sin helhet eller att ingående komponenter vägs var för sig (inklusive packningsmaterial, surrningsutrustning och egenvikt för container) och sedan summeras.

Transportstyrelsen uppger dock att regelverket sannolikt kommer att innehålla en övergångsbestämmelse om att det i ett år framåt blir möjligt att använda en vägningsutrustning som inte uppfyller kraven för den första metoden – där det dock ska kunna säkerställas ett VGM på ± ett ton från den faktiska vikten. Avsikten med denna övergångsbestämmelse är enligt Transportstyrelsen att ge transportkedjan en omställelsetid. 

Mer information från Transportstyrelsen om containervägningen hittar du här.