Saltsjöbron, E4-bron och järnvägsbron för västra stambanan har blivit tuffa utmaningar i arbetet med att bredda farleden i Södertälje.

Kategori: Inlandssjöfart

Broar svårlöst knut i Södertälje

Nu börjar arbetena på allvar med att bygga den nya slussen i Södertälje. Dock skapar tre broar i början av Södertälje kanal problem för Mälarprojektet med att nå det planerade måttet på farleden.

Efter flera års förseningar är nu arbetet med att bygga om slussen i Södertälje igång. Huvudentreprenören Peab har börjat etablera sig och gör just nu olika förberedande arbeten, så som uppställning av byggbodar, översyn av befintliga konstruktioner och geotekniska undersökningar. Sedan årsskiftet pågår dessutom ett arbete med att sponta kanalsidorna både i den norra och södra delen av kanalen.

Ny Mälarmax

Projektet med att bygga om Södertälje sluss är en del av Mälarprojektet med syfte att dels öka säkerheten i farlederna, dels att öka kapaciteten så att större fartyg kan trafikera Mälaren och skapa en överflyttning av gods från väg och järnväg till sjöfart. De största fartygens dimensioner som kan passera Södertälje sluss i dag har en längd på maximalt 135 meter med en bredd på 18 meter. Den nya slussen dimensioneras för fartyg som är 160 meter långa och 24 meter breda.

Fartyget Greenland i dagens Södertälje sluss, den största slussen i Norden för handelssjöfart.

Broar större utmaning än väntat

En av flaskhalsarna i projektet som kräver en speciallösning är de tre broarna i Södertälje, Saltsjöbron, E4-bron och järnvägsbron för västra stambanan. Arbetet med att sponta där har visat sig vara svårare än förväntat, vilket påverkar möjligheterna att muddra i broarnas närhet och därmed breddningen av farleden. Broarna riskerar att bli skadade om det uppstår för mycket vibrationer i samband med arbetena.

– Vi kan inte säga i dag hur detta kan begränsa möjligheterna att i framtiden trafikera kanalen med de största fartygen. Vi jobbar på att hitta en väl avvägd teknisk lösning för detta, säger Johan Eriksson, projektledare från Sjöfartsverket.

Läs mer om arbetet med Södertälje sluss och de tre broarna i senaste numret av Sjöfartstidningen, nummer 10 med utgivning idag den 21 oktober.