Fotograf: Wikimedia Commons / Tvabutzku1234

Kategori: Haveri

Brand på Mignon kunde blivit totalförlust

Branden i Wallenius Wilhelmsens PCTC Mignon hade kunnat bli okontrollerbar och leda till såväl allvarlig fara för besättningen som totalförlust, bedömer Haverikommissionen.

Den 4 april 2018 uppstod en brand i lastutrymmet på nedersta däck på biltransportfartyget Mignon. Fartyget befann sig i Sydkinesiska sjön utanför Filippinerna och var på väg mot Europa. Fartyget var nästan fullastat, bland annat med begagnade personbilar.

Strax efter att brandlarmet utlöstes lokaliserades branden och tekniska chefen beslutade att släckanläggningen med CO2 skulle aktiveras. 

Fördröjd släckning

Dock fördröjdes aktiveringen i cirka fem minuter på grund av en otydlig instruktion, skriver Haverikommissionen. När systemet väl hade aktiverats kunde branden släckas.

Om aktiveringen av släckanläggningen hade fördröjts ytterligare så hade det funnits risk för att branden hade blivit okontrollerbar och att släckningen hade misslyckats. Det kan inte uteslutas att ett sådant scenario hade kunnat leda till allvarlig fara för besättningen och en totalförlust av fartyget, bedömer Haverikommissionen.

Kortslutning trolig orsak

Branden medförde brand- eller rökskador på ett stort antal bilar och skador på däck 1, 2 och 3. Utredningen visar att branden med all sannolikhet orsakades av en kortslutning i startmotorn på en begagnad personbil.

Branden har sedan spridit sig till brännbart material i bilens motorrum och kupé och vidare till andra bilar och delar av fartygsstrukturen. Bidragande orsaker till att branden kunnat sprida sig har varit att bilarna stått lastade tätt intill varandra och att sidorutorna på bilarnas förarsidor har varit nervevade.

Åtgärder

Efter branden har rederiet genomfört och påbörjat flera åtgärder. En ny centralapparat för brandlarmet har installerats och en ny instruktion för släckanläggningen håller på att utarbetas i samarbete med tillverkaren.

Rederiet har påbörjat arbete med att se över checklistor för nödsituationer, inklusive rutiner för att kalla på extern hjälp. Man har också infört en ny rutin att alltid koppla bort minuspolen på begagnade bilar.

Rekommendationer

Haverikommissionen rekommenderar utöver det att Wallenius Marine AB:

  • minskar risken för brand i de fordon som transporteras genom att vidta brandförebyggande åtgärder utifrån identifierade brandrisker för respektive typ av fordon,
  • tar fram rutiner för lastning av fordon som möjliggör att fordonens rutor kan hållas stängda i syfte att begränsa brandspridning
  • fullföljer det påbörjade arbetet med att förbättra sökgruppens (som letar upp orsaken till att brandlarmet utlöses, reds. anm.) rutiner,
  • fastställer gränser för vad gruppmedlemmarna får utsätta sig för och ta fram adekvat utbildning för gruppen för att medlemmarna ska kunna identifiera risker och bestämma lämplig skyddsnivå vid en insats

Haverikommissionen rekommenderar dessutom Transportstyrelsen att verka internationellt för att kontroller sker vid last av begagnade fordon i alla hamnar i världen.

Svenskflaggade Mignon är en 228 meter lång och 32 meter bred PCTC (pure car truck carrier) med ett brutto på knappt 67.300 ton. Fartyget levererades 1999 och byggdes på koreanska varvet Daewoo Shipbuildning & Marine Engineering.