Fotograf: Henrik Sundkvist

Kategori: Forskning

Bra support viktig för digitalisering ombord

Digitalisering är bra, men tekniken upplevs ofta som omogen och att den har en del buggar. Det är några av slutsatserna från ett projekt om digitaliseringens påverkan ombord på fartyg.

Branschföreningen Svensk Sjöfart och Chalmers sammanfattar nu slutsatserna i projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö”. Sedan våren 2022 har projektet samlat representanter från rederier, myndigheter, akademi och IT-leverantörer för att undersöka konsekvenserna av digitalisering och automatisering ombord på fartyg.

Nära samarbete med branschen

Christina Palmén, projektledare och ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, berättar att projektet föddes ur medlemmarnas oro kring problem kopplade till digitalisering ombord.

­– Vi har bedrivit projektet i nära samarbete med företrädare från branschen som har bidragit med värdefull input, genom insamling av data samt diskussioner kring resultaten och dess relevans, säger Christina Palmén i ett pressmeddelande.

Resultaten i projektets slutrapport visade att operatörerna anser att digitalisering är bra. När allting fungerar som förväntat sparar det tid, gör arbetet mer effektivt och gör data och information tillgängliga på ett sätt som ett analogt system inte kan.

Men resultaten pekade också ut flera områden som är i behov av förbättring, till exempel system som är för komplexa, inte lämpar sig för ändamål, tekniken upplevs som ”omogen” och inte färdigutvecklad, att det finns buggar i olika system, man får för mycket information, samt att operatörerna måste anpassa sig till tekniken och ändra arbetssätt och procedurer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Resultaten visade också att systemuppdateringar kan ske utan tidigare varningar och genererar ofta störningar och flera problem, och att operatörerna efterlyser pålitlig och tillgänglig teknisk support när fel uppträder.

Brister påverkar säkerheten

Monica Lundh, docent vid maritima studier på Chalmers, lyfter bristen på support som ett av studiens viktigaste resultat.

– Ett av de mest överhängande problemen som uppstår i samband med digitalisering ombord är brister i supporten. Bristerna har flera dimensioner, supporten är inte alltid lätt att nå, har långa svarstider och är inte alltid tillgängligt dygnet runt. Detta har i vissa fall stört fartygets drift, påverkat säkerheten ombord och hindrat fartyget från att lämna hamn, säger Monica Lundh.

Flera av Svensk Sjöfarts medlemsrederier har deltagit i projektgruppen, bland annat Rederi AB Eckerö.

– Vi som operatörer behöver verkligen följa med i utvecklingen och dels försöka se till att nya system verkligen fungerar i arbetsmiljön ombord för användarna, dels att det inte uppstår några konflikter med de regelverk och säkerhetskrav som vi måste följa, säger Sten Rosenqvist, Safety Manager på Rederi AB Eckerö.

Projektet finansierades med stöd av Trafikverket och avslutades 2023. Trafikverket har beviljat projektgruppen finansiering för ett nytt projekt som kommer att gå djupare in i frågor om supportfunktioner.