Sjöfartsforum mer än svensk sjöfart

När jag gick ut från Chalmers Skeppsbyggnadslinje i början av 1970-talet var den svenskflaggade handelsflottan mycket stor och Sverige var en av värdens fyra största varvsnationer. Denna sjöfartsindustri var helt avgörande för svensk ekonomi. Så är det inte längre och det är inte roligt att höra en svensk finansminister jämföra svensk sjöfart med svensk läderindustri men faktum kvarstår, svensk sjöfart är inte längre självklart en politiskt prioriterad fråga.

Svenska handelsflottan är fantastisk: innovativ, miljövänlig, affärsmässig och många människor gör ett otroligt bra jobb men faktum kvarstår, den har saknat det politiska stöd som behövs för att växa.

Hur få politiskt inflytande.

Om de svenska rederier som opererar på den internationella marknaden inte skall behandlas som ett särintresse så måste man finnas på en stark plattform som representera något mer och helst något som har stor betydelse för samhället.

Det var mot den bakgrunden som Sjöfartsforum startades. Det fanns en insikt hos grundarna att om man vill påverka politiskt så måste man ha kritisk massa och representera ett allmänt intresse och en påtaglig samhällsnytta. Sjöfatsforum har gjort en fantastisk och framgångsrik karriär och lyckats samla hela det maritima registret. Sjöfartsforum har etablerat sig som en stark röst inom transportsektorn och sprider kunskap om hur viktigt transportslaget sjöfart är idag och man har visat att det finns möjligheter till utveckling i framtiden t.ex. med inlandssjöfart. Det är den starka kopplingen mellan den svenska transportproblematiken och den maritima näringen och förvaltningen som gör Sjöfartsforum till den starka röst som den är idag.

För att bedriva internationell sjöfart måste man ha politiskt stöd och förståelse för de speciella förutsättningar och konkurrensvillkor som gäller för internationell sjöfart. Det gäller t.ex. skatter och tekniska regelverk. I den av regeringens nyligen tagna Maritima Strategin, där Sjöfartsforum gjort mycket av grundjobbet, finns nu en plattform för att fortsatt driva alla de viktiga frågor som är en förutsättning för en framgångsrik svensk maritim näring och en framgångsrik svensk sjöfart.

Före Sjöfartsforum fanns det inte någon Maritim Strategi alls. Det fanns heller ingen maritim näring eller något maritimt kluster i samverkan.

Problem trots lyckat resultat 

Det är mot den bakgrunden jag med stor förvåning hör att Sjöfartsforum har dålig ekonomi och eventuellt måste dra ner på personal. En organisation med två anställda skulle alltså inte en bransch med tiotusentals anställda klara av att finansiera? Det är givetvis inte sant, förklaringen måste vara att man inte förstår hur viktig Sjöfartsforum blivit och att Sjöfartsforum faktiskt är den enda plattform som har ett signifikant, och ökande, politiskt inflytande.

Föreningen drev en maritim strategiprocess mellan 2009 – 2013 som resulterade i ett övergripande dokument och en åtgärdsplan, det Maritima Manifestet – ett helt unikt dokument som alla sjöfartrelaterade föreningar och organisationer står bakom. När det Maritima Manifestet publicerades omnämnde Trafikutskottet (TU) i sina betänkanden i välkomnande och positiva ordalag Sjöfartsforums arbete och den förra regeringen refererade till Sjöfartsforums insats i sitt s.k. Sjöfartsinitiativ. Detta är helt unikt och visar hur politikerna ser på Sjöfartsforum. Sjöfartsforum agerar arena när regeringen önskar en samlad närings återkoppling på hur den maritima strategin ska tas vidare. Sjöfartsforums seminarier i Almedalen är välbesökta arenor där den maritima sektorn kommer till tals. Ingen annan organisation kan överta den rollen och ge det allsidiga perspektivet med både samhällsnyttan och de kommersiella intressena som Sjöfartsforum gör idag. Med ett vingklippt Sjöfartforum kommer  förutsättningarna för en positiv utveckling för den maritima sektorn att vara avsevärt sämre. Detta gäller speciellt svensk sjöfart på den internationella marknaden eftersom denna är helt avhängig politiskt stöd.

Både våra egna politiker och EU-kommissionen vill ha starka nationella klusterorganisationer att samarbeta med. Därför är Sjöfartsforum så viktigt. Sjöfartsforum är en stark plattform som behöver vårdas och helst stärkas och absolut inte försvagas.

Dålig ekonomi är tyvärr inte det enda bekymret. VD, Anna Hammargren som gör ett fantastiskt jobb, har nu sagt upp sig med hänvisning till styrelsens brist på ambitioner. Vad är det som händer? Någon yttre förklaring till att Sjöfartsforum nu befinner sig i en mycket besvärlig situation finns ju inte.

Sjöfartsforum får i likhet med Cesars hustru inte ens misstänkas.

Nuvarande styrelseordförande, Claes Berglund, arbetar på ett svenskt rederi och sitter i Svensk Sjöfarts styrelse ( fd Redareföreningen). Ordförande väljs enligt stadgarna för ett år. Claes ingår, på egen begäran, i Sjöfartsforums valberedning (!). Det är därför stor risk att Claes, dvs de stora rederierna, för fjärde året i rad lägger beslag på ordförandeposten. Det är inte bra ens för  redarna själva om många får uppfattningen att Sjöfartsforum styrs av redarna. Sjöfartsforums status som en trovärdig representant för en bred och viktig samhällssektor eroderar då snabbt.

Sjöfartsforum är en paraplyorganisation som med över 100 medlemsföretag representerar det maritima klustrets samtliga sju olika områden nämligen Tillverkning/maritim teknologi, Transport, Resurser från havet, Service, Fritid och Turism, Offentlig sektor och Forskning och utbildning. Svensk sjöfart svarar för en bråkdel av de arbetstillfällen som den maritima sektorn skapar. Ordförandeposten i en intresseförening som Sjöfartsforum bör därför givetvis cirkulera mellan de olika medlemssektorerna  så att omvärlden verkligen upplever att Sjöfartsforum representerar hela den maritima sektorn.

Ett starkt Sjöfartsforum viktigt för hela näringen.

Ett starkt och trovärdigt Sjöfartsforum är mycket viktigt för hela den svenska maritima sektorn och speciellt för den internationella sjöfarten.

Att inte nu fullt ut finansiera och stödja Sjöfartsforums fortsatta verksamhet och slå vakt om föreningens höga trovärdighet vore enligt min uppfattning mycket oklokt.

Kommentarer

 • Rolf B Bertilson

  Man skulle gärna vilja göra en vetenskaplig utredning över varför det är så (förbaskat) svårt att få till långvarig och röststark organisation i sjöfartens tjänst. Att inte Anna Hammargren kan fortsätta jobba med sjöfartens frågor är verkligen beklagligt.
  Ett annat problem är vi aldrig haft en sjöfartsminister som bara jobbar för sjöfartens bästa. Detta kunde organiseras på samma sätt som i UK där man har en övergripande Transportminister och sedan en speciell minister för varje transportgren. I vårt land är det nästan alltid så att landbaserade transporter bevakas mest oavsett varifrån aktuell minister kommer från. Det behövs ett omtänk. Det skall inte behövas så lång framkörning för att få igenom den blå skatt som snart är pålats. Den har tagit onödigt lång tid!

 • Anonym

  Att hjälpa sig själv! Inte ens det för mår man. Kan branschen inget längre? Vi som har varit med
  och byggd upp det hela en gång tidligare. Måste vi komma tillbaks och vis pojkarna hur man gör
  bra saker och RÄTT saker

 • Claes Berglund

  Det är glädjande att Bertil uppmärksammar det fina resultat som Sjöfartsforum åstadkommit med att sätta den Martima Näringen på kartan i det politiska rummet. Att det nu finns en centralt beslutad Maritim Strategi är något som vi skall vara särkskilt nöjda med eftersom det är den första punkten i Sjöfartsforums Maritima manifest som lanserades för några år sedan. Att ha en stark enande plattform, som Sjöfartsforum är för hela den maritima näringen, har visat sig vara mycket framgångsrikt och det skall vi fortsätt med. Anna Hammargren har varit central i förverkligandet av detta och vi är i styrelsen mycket tacksamma och imponerade över det som hon åstadkommit under dessa år. Nu kommer Anna att lämna föreningen och vi söker en ny värdig efterträdare som kan bygga vidare på den fina plattforms som skapats. Styrelsen har ingen ambition att minska verksamheten eller reducera personalen som Bertil påstår. Tvärtom tar vi nya tag och hoppas att ha en ny chef på plats så snart som möjligt. Årsstämman väljer varje år styrelse och ordförande och vi i styrelsen välkomnar givetvis en öppen dialog kring sammansättningen. Styrelsen fortsätter att arbeta mot det tydliga uppdrag vi har från medlemmarna: Att representera hela den Maritima Näringens intressen och verka för att den växer. Tack för ditt blogg Bertil.
  Styrelsen genom Claes Berglund

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.