Konkreta och väl motiverade förslag

Med en artikel i DI den 1 november startar Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, en angelägen debatt om framtidens godstransporter i Sverige. Axelssons utgångspunkt är Sveriges åtagande att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 % till 2030. Axelsson pekar på vilka möjligheter staten och kommunerna faktiskt har att styra över gods från lastbil till sjöfarten, och vilka positiva effekter det skulle ge.

Axelsson lyfter i sin artikel på ett förtjänstfullt sätt de helt oproportionerliga avgifter som drabbar sjöfarten i Sverige. Terminalavgiften (den s.k. hamnavgiften) för fartygen är mycket hög och utgör idag i genomsnitt 35 % av fartygens totala kostnad. Fartygen som kommer med last till Sverige går därför oftast endast till en hamn, sen fraktas godset genom hela Sverige med lastbil (tågets andel är tyvärr mycket liten). Om ett fartyg angör flera svenska hamnar i rad blir kostnaden proportionellt ännu högre. Resultatet är att närsjöfart i form av kustsjöfart och pendeltrafik med båt knappast existerar mellan svenska hamnar vilket är anmärkningsvärt då denna trafik är mycket omfattande i övriga EU. Skillnaden är att i de flesta EU-länder har man ingen farledsavgift alls (sjöfartens vägavgift) och man fördelar hamnens infrastrukturkostnader på alla användarna d.v.s. inte bara båt som i Sverige utan även lastbil och tåg betalar. Det råder konkurrensneutralitet mellan trafikslagen i hamnen. Det förekommer också omlastningsbidrag, då man inser de enorma samhällskostnaderna som lastbilstrafiken förorsakar.

I en artikel den 14 november konstaterar Motormännen att Trafikverket inte klarar finansieringen av underhållet av vårt vägsystem. En överflyttning av gods till sjöfart skulle innebära kraftigt minskade kostnader för Trafikverket, eftersom det är lastbilarna som förorsakar de omfattande skadorna på vägarna. Samtidigt skulle också framkomlighet på vägarna öka och färre dödas i trafiken. Det finns alltså många fördelar med Axelssons förslag.

Axelsson föreslår ett statligt omlastningsstöd för sjöfarten och uppmanar kommunerna, som ofta äger hamnen, att ta ett ansvar och ändra sin prissättning och tillsammans skapa ett starkare incitament för sjöfarten. Axelsson vill också att ett mängdrabattsystem som omfattar både farledsavgifter och hamnavgifter införs i Sverige i likhet med det som redan existerar i Finland.

Axelssons tre förslag är konkreta och väl motiverade. Om dessa genomfördes skulle sjöfarten få en reell möjlighet att avlasta väg och järnväg. Transportgruppen som representerar svensk transportindustri inklusive Svensk sjöfart, välkomnar Axelssons förslag i ett inlägg i DI den 8 november.

Axelsson nämner också att de inre vattenvägarna i Sverige kan utnyttjas mer. Det är helt riktigt. Trots att förra regeringen implementerade EU:s regelverk för inlandssjöfart i svensk lag finns det ännu inte ett enda inlandsfartyg i Sverige (inom EU finns det 20 000 inlandsfartyg som avlastar framför allt storstädernas mängder av gods). Problemet är att Transportstyrelsen har infört en mängd svenska särregler, trots att Transportstyrelsens egen konsekvensutredning konstaterade att dessa särregler inte gav någon ”kvantifierbar effekt”. På ren svenska betyder det att dessa särregler inte höjer sjösäkerheten och är helt onödiga. Sverige har kanske Europas bästa inlandsfarvatten, särskilt i Stockholm skulle inlandssjöfarten kunna minska lastbilstrafiken signifikant till och från staden.

Transportstyrelsen har alltså genom onödiga särregler stoppat inlandssjöfarten i Sverige och därmed i praktiken tagit ett trafikpolitiskt beslut. Ett beslut som hindrar utvecklingen mot ett framtida transportsystem där alla transportslag nyttjas optimalt, och där utsläppen från transportsektorn minskar. Det vore bra om Sveriges riksdag och regering gjorde klart för Transportstyrelsen att svensk trafikpolitik är deras uppgift, inte Transportstyrelsens.

Samtliga svenska riksdagspartier är för mer sjöfart. Axelsson har presenterat de styrverktyg som behövs. Efter många års politiskt prat om förslag som skulle stödja sjöfartens utveckling i Sverige vore det nu mycket välkommet med konkreta åtgärder.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.