Ingen nytta med särregler!

Nu har Transportstyrelsen presenterat remissutgåva del 2 om tekniska regler för inlandssjöfart. Remisstiden går ut 28 augusti. Remissen innehåller en 180-sidig konsekvensutredning inklusive en professionell analys av samhällsnyttan av de föreslagna sär- och tilläggsreglerna.

Konsekvensutredningens slutsats är sensationell: ”Det har inte varit möjligt att kvantifiera nyttan av särkraven”. Med särkrav menas då såväl särkrav som tilläggskrav som går utöver EU:s gemensamma tekniska regelverk (Direktiv 2006/87).

Alltsedan utredningen om genomförandet av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4) har vi fått höra att det är absolut nödvändigt med en mängd svenska särkrav. Nu vet vi, efter en saklig analys, att särkraven blir kontraproduktiva eftersom ökade kostnader för inlandsfartygen minskar de godsvolymer som kommer att överflyttas från lastbil till inlandsfartyg.

Trots detta står Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning fast vid sina förslag till särkrav, en lista som presenterades i remissutgåva del 1 som kom ut 2014-03-17 dvs. innan konsekvensutredningen var klar. Inte ett enda särkrav har tagits bort eller modifierats. Det verkar som om man tror att konsekvensutredningen är en betydelselös räkneövning. Men det är den inte, det är en viktig förordning som syftar till att minska regelbördan för företagen.

Regelbördan kostar miljarder

Regelbördan är ett stort och allmänt erkänt problem för svenska företag och svensk industri. Riksrevisionen har i en rapport till regeringen (2012/13:5) konstaterat att regeringen är långt ifrån målet vad gäller regelförenkling för företagen. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att skärpa tillämpningen av konsekvensutredningsförordningen.

Transportstyrelsens Generaldirektör slår i Transportstyrelsens utmärkta ”Vägledning för konsekvensutredningar” fast att ”Konsekvensutredningen är ett hjälpmedel för att värdera om regleringen verkligen behövs och om de positiva konsekvenserna – nyttan – av en viss reglering överväger de negativa”.

Beslut måste bygga på saklig grund

I fallet med inlandsfartyg har man alltså nu konstaterat att nyttan med speciella regler för den svenska inlandssjöfarten inte överväger de negativa effekterna. Det är givetvis nödvändigt att Sjö- och luftfartsavdelningen mot den bakgrunden nu omprövar sin ståndpunkt.

Kanske kan Sverige, i likhet med t.ex. Finland och Holland, klara sig helt utan särregler?

Kommentarer

  • Leif Remahl

    Vad har hänt med frågorna om inlandssjöfarten och inre vattenvägar? När det begav sig vid den tiden så arbetade jag på sjöfartsinspektionen som byrådirektör med bemannings- och behörighetsfrågor när frågorna behandlades. Vad jag kan dra mig till minnes så lade man stor vikt vid SMHI’s rapporter om våghöjder m.m. när man skulle uttala sig i frågan. Om de fakta som SMHI presenterade var trovärdiga eller inte kom nog aldrig fram. Jag har själv ifrågasatt slutsatserna av de fartområden som mättes ut med den erfarenhet som styrman, befälhavare och redare i inre fart, stor kustfart, nordsjöfart osv som jag har. Till syvende och sist är det befälhavarens ansvar och gott sjömanskap som avgör när var och hur man ge sig iväg på resan.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.