Äntligen ändras den ekonomiska spelplanen

Regeringen har nu beslutat att utreda möjligheterna att införa det s.k. ECO- bonussystemet i Sverige. Systemet finns sedan länge i flera EU-länder med lång kust, t.ex. Italien. Det innebär att Sverige knappast får problem med EU-lagstiftningen och i riksdagen torde stödet för mer gods på sjön vara mycket stort.

Systemet innebär att staten med pengar premierar transportköpare som väljer sjövägen i stället för landsvägen. Detta är ju helt rimligt. 

Lastbilstrafiken i Sverige är subventionerad och därför kan sjöfarten vars infrastruktur till sista kronan betalas av sjöfarten inte konkurrera med lastbilen vilket Sjöfartsverket konstaterat i sin nyligen presenterade utredning. Om man vill ge sjöfarten samma villkor som lastbilen finns det två lösningar. Antingen måste lastbilen få högre avgifter, t.ex. vägslitageskatt, eller annars måste sjöfarten få del av statens subventioner av godstrafiken. Vägslitageskatteförslaget är nu, om man får tro Finansministern, lagt på is, förmodligen då alla åtgärder som höjer industrins transportkostnader och därmed konkurrenskraft har svårt att få gehör i riksdagen.

Nu återstår då endast alternativ 2, dvs att även sjöfarten får del av statens subventioner (se min föregående blogg ”ekonomiska incitament krävs”). Det bör dock noteras att ett ECO-bonussystem som gynnar sjöfarten förmodligen i hög grad är självfinansierande då allt gods som flyttas från väg till vattenväg innebär lägre kostnader för vägunderhåll och på sikt också minskat behov av breddning och utbyggnad av våra vägar. Det är därför viktigt att Trafikanalys, som fått i uppdrag att utreda förslaget om ECO-bonus, verkligen kvantifierar hur mycket pengar staten också faktiskt sparar per ton som flyttas från lastbil till fartyg.

Personbilstrafiken i Sverige betalar in ca 100 miljarder kronor per år men kostar, inklusive externa kostnader (avgaser, buller etcetera), mindre än 50 miljarder. En stor del av de 50 miljarder som blir över subventionerar lastbilarnas slitage på vägarna och järnvägens underhåll. 

Det är alltså stora belopp inom transportsektorn som faktiskt idag används för att subventionera sjöfartens konkurrenter på godssidan. Det är inte rimligt. Dagens snedvridna konkurrenssituation skadar både miljön och statskassan. Därför är förslaget mycket välkommet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.