”Kriserna visar hur bräcklig den fred vi länge tagit för given faktiskt är”

De kriser som nu avlöser varandra – en pandemi, som vi förhoppningsvis kan lägga till handlingarna, och den fruktansvärda ryska invasionen av Ukraina – visar hur bräcklig den fred vi länge tagit för given faktiskt är. Båda dessa händelser har av olika skäl inneburit att det finns anledning att säkerställa den svenska förmågan att hantera denna typ av kriser.

På samma gång ser vi också att vi som litet och exportberoende land, med eller utan NATO-medlemskap,  behöver säkerställa vår svenska förmåga att klara av i alla fall centrala delar av vår försörjningsberedskap själva. I och med att runt 90 procent av den svenska importen och exporten går sjövägen finns det all anledning att säkra upp den svenska kapaciteten. En stark svensk rederinäring är helt enkelt viktig för Sverige och är en strategisk resurs. 

Ovanstående är elementärt och merparten av länderna inom EU bedriver därför en aktiv sjöfartspolitik. En viktig fråga bör därför även i Sverige vara att intensifiera arbetet och säkerställa att de näringspolitiska förutsättningarna att bedriva rederiverksamhet är minst lika bra som i jämförbara länder i Europa.

Även den svenska riksdagen har konstaterat behovet av åtgärder då samtliga partier uppmanar regeringen att se över tonnageskatten och stämpelskatten. Sammantaget kan det konstateras att det helt enkelt behövs en reform för fler och växande svenska rederier och fler svenskflaggade fartyg. 

Fartyg är emellertid bara en bra början, åtgärder måste också till för att långsiktigt säkerställa tillgången på sjöfartskompetens. Sjöfartskompetens behövs ombord, men även i land på våra rederikontor, våra svenska myndigheter, som lotsar, i våra hamnar och på en lång rad andra ställen inom klustret.

Fartyg är avgörande för att den obligatoriska fartygsförlagda praktiken ska kunna genomföras, men vi behöver också utveckla utbildningen och komplettera den utbildning som finns i dag med ytterligare ett spår. En stark svensk handelsflotta är i denna del nödvändig för att behålla sjöfartskompetens och för att möta den framtida brist på sjöfolk som är under uppsegling.

I grunden handlar det om att säkerställa förutsättningarna för rederier i Sverige och Sveriges förutsättningar för handel och transporter. En reform för att säkerställa det svenska behovet av sjöfartskompetens är helt enkelt nödvändig. 

Ovanpå detta har vi andra ytterst angelägna frågor, såsom miljö- och klimatomställningen, där åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att vi når miljö- och klimatmålen och tillvaratar digitaliseringens möjligheter – en reform för grön och smart sjöfart helt enkelt.

Från Svensk Sjöfarts sida har vi därför tagit fram 15 konkreta förslag på åtgärder för att möjliggöra ovanstående tre reformer. Vi kommer att arbeta aktivt med dessa reformer och förväntar oss att både sittande och kommande regeringar är beredda att göra detsamma.

Denna krönika publicerades första gången i nr 05/2022 av Sjöfartstidningen

Kommentarer

  • Ted Bågfeldt

    Så sant! Men det är allt för många som fortfarande inte förstår hur viktig sjöfarten är för en ”ö” som Sverige. Kanske behöver vi få tomt på hyllorna i butikerna för att betydelsen för sjöfart ur ett säkerhetsperspektiv ska komma högt upp på den politiska agendan?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.