Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Fotograf: Magnus Sandelin

Kategori: Politik

”Ett stort behov av sjöfartsreformer”

Avskaffad stämpelskatt och finansiering av nya isbrytare med statliga medel är två av punkterna i den sjöfartsagenda som Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson presenterade under föreningens årsmötesseminarium på torsdagen.

– Tack vare sjöfart fungerar Sveriges import och export och transporter av människor. Storleken på den svenska handelsflottan har dock stått stilla under många år och för att säkra upp landets transporter ser vi ett stort behov av att sjöfartsreformer nu genomförs, säger Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Under organisationens årsmötesseminarium på torsdagen presenterade han punkterna i den sjöfartsagenda som organisationen tagit fram för att inför valet i höst lyfta de frågor man anser vara viktiga för den svenska sjöfarten. Agendan innehåller tre reformer med sammanlagt femton punkter. Reformerna är:

 • Reform för fler och växande svenska rederier och fler svenskflaggade fartyg.
 • Reform för grön och smart sjöfart.
 • Reform för att säkerställa Sveriges behov av sjöfartskompetens.

För att uppnå de ovanstående målen har Svensk Sjöfart identifierat följande punkter:

 • Inför en långsiktig och förutsägbar nettomodell och säkerställ att modellen kan användas av alla typer av konkurrensutsatt internationell sjöfart.
 • Utveckla tonnageskatten för fler och växande rederier i Sverige.
 • Underlätta för rederier att hyra in och ut fartyg genom att genomföra förslaget om bareboatregister för fler fartyg i Sverige.
 • Underlätta svenska fartygsinvesteringar – avskaffa stämpelskatten.
 • Säkerställ tillgången till grön finansiering för fartyg som bidrar i omställningen.
 • Satsa på gröna korridorer för sjöfarten, exempelvis genom att utveckla infrastrukturen för användningen av alternativa bränslen och för att möjliggöra elektrifiering och förläng nedsättning av skatt för Lindström av fartyg inklusive fartyg under 400 bruttoton.
 • Inför ett ”Sjöfartsliv” – statliga gröna transportkontrakt för transportköpare och transporttillhandahållaren som långsiktigt bidrar till omställningen.
 • Säkerställ och främja produktion av alternativa drivmedel.
 • Genomför en sjöfarts- och industrisatsning för grön, säker och smart sjöfart.
 • Dubblera forsknings- och innovationsmedel till sjöfarten till 200 miljoner kronor.
 • Genomför en satsning på att genomföra befintliga förslag och utveckla regelverk för sjöfarten med 15 miljoner kronor per år under 5 år.
 • Säkerställ en långsiktigt hållbar finansiering för Sjöfartsverket via anslag så att farleds- och lotsavgifter kan minska
 • Finansiera drift och investering av isbrytare med statliga medel.
 • Verka för globala regler i IMO och ta bort svenska särregler.
 • Utöka, bredda och komplettera utbildningssystemet för sjömän och sjöbefäl hos befintliga utbildnings- och kursanordnare.