Fotograf: Michael Cooper

Kategori: Ekonomi | Tank

”Berg- och dalbana”

För Concordia Maritime har andra kvartalet 2020 varit mycket volatilt framgår det i rederiets kvartalsrapport.

I sin kvartalsrapport redovisar Concordia Maritime totala intäkter på 300,7 miljoner kronor för Q2 (252,7 miljoner kronor motsvarande period 2019) och 649,4 miljoner för första halvåret (563,4). EBITDA blev 114,1 miljoner (53,3) respektive 237,3 miljoner (134,9) och resultat före skatt 28,3 miljoner (-39,2) respektive 57,3 miljoner kronor (-37,4).

Höga och fallande rater

I sin genomgång i kvartalsrapporten beskriver vd Kim Ullman andra kvartalet som en ”fortsatt berg- och dalbana”:

Den omfattande handeln resulterade under april och början på maj i en omfattande lageruppbyggnad, vilket bidrog till en stark tankmarknad med höga rater. Under senare delen av kvartalet medförde produktionsnedskärningar att marknaden dämpades kraftigt, med fallande rater som följd.

Nödvändigt och bra

Enligt Kim Ullman har nu konsumtionen av olja åter ökat sedan bottennoteringarna i april. I kombination med produktionsbegränsningarna har detta resulterat i lageruttag och minskande lagernivåer.

– Sett till tankmarknadens utveckling på längre sikt är denna utveckling både nödvändig och bra, påpekar han.

Tio P-Max

Ryggraden i Concordia Maritimes flotta utgörs av tio 65.200 dwt P-Max-fartyg. Tre av fartygen sysselsattes vid rapportperiodens slut genom tidsutbefraktnings- kontrakt. Övriga sju sysselsattes på spotmarknaden genom samarbete med Stena Bulk. Även de två långtidsinkontrakterade IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important sysselsattes fortsatt på spotmarknaden genom samarbete med Stena Bulk.

Högre intjäning

Den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, var enligt kvartalsrapporten högre än motsvarande period i fjol. Under Q2 låg den på 18.100 US dollar per dag (jämfört med 14.900 Q2 2019). För fartygen sysselsatta på spotmarknaden uppgick den genomsnittliga intjäningen till 18.500 dollar (15 100).

Under första halvåret som helhet uppgick den genomsnittliga intjäningen för hela produkttankflottan, spot och TC, till 18.500 dollar per dag (16.200). För fartygen sysselsatta på spotmarknaden uppgick den genomsnittliga intjäningen under halvåret till 19.000 dollar (16.300).

Den genomsnittliga intjäningen för Suezmaxflottan låg under kvartalet på 47.900 dollar (19.200) per dag och för halvåret på 48.500 (23.200) dollar. Suezmaxflottan bestod under perioden av den långtidsinkontrakterade tankern Stena Supreme om 158.000 dwt. Hon sysselsattes på spotmarknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool, som kontrolleras av Stena och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol.