Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Container | RoRo | Specialfartyg

Allt färre olyckor inom sjöfarten

Förra året var ett relativt normalt år när det gäller antalet olyckor och skadade inom yrkessjöfarten, där det på längre sikt skett en tydlig minskning. Det konstaterar Transportstyrelsen i sin rapport över sjösäkerheten 2012.  

Enligt Transportstyrelsen är säkerheten inom svensk sjöfart god, med bara ett fåtal omkomna och ett minskat antal olycksdrabbade. Visserligen anses minskningen bero på att antalet svenskflaggade fartyg har minskat över tid, men det bedöms också bero på en förbättrad teknik – där man bland annant nämmer det elektroniska navigations- och informationssystemet ECDIS och transpondersystemet AIS. 

Mänskliga faktorn

Antalet skadade personer på svenskflaggade handelsfartyg uppgick förra året till 43, av vilka de flesta skadade sig lindrigt. En person omkom 2012, vilket skedde på ett fiskefartyg. 

Den överlägset främsta orsaken till personolyckorna är den mänskliga faktorn. Närmare 70 procent av alla personlyckor har detta som huvudorsak. Bland övriga olycksorsaker återfinns ”kommunikation/organisation/rutin” samt ”handhavande/utformning av utrustning”. 

När det gäller antalet sjöolyckor med svenskflaggade handelsfartyg skedde 102 sådana under förra året. Av dessa var hela 67 stycken olyckor med passagerarfartyg, medan tio skedde med torrlastfartyg, fyra med tankfartyg, sex med fiskefartyg och 15 olyckor skedde med ”övriga fartyg”. 

Av dessa totalt 102 fartygsolyckor förra året var 94 mindre allvarliga, medan sju olyckor bedömdes vara allvarliga och en enstaka olycka – med ett fiskefartyg – resulterade i en förlisning. 

Maskinhaveri vanlig orsak

När det gäller orsaken till fartygsolyckorna kan ungefär en tredjedel härledas till maskinhaveri och en tredjedel till kollisioner. Därutöver är grundstötning och brand de vanligaste olyckstyperna. Noteras kan att antalet utsläpp och lastförskjutningar var noll under året.  

Även när det gäller sjöolyckor är den mänskliga faktorn den vanligast förekommande orsaken. Därefter återfinns orsaker som ”tekniskt fel i utrustning”, ”yttre faktor” samt ”kommunikation/organisation/rutin.

De överlägset flesta sjöolyckorna – hela 45 procent – inträffar i Sveriges hamnområden. Därefter sker de flesta olyckorna i inre kustfarvatten, öppet kustfarvatten samt i de vatten som kategoriseras som ”kanal, flod, bojad led”.   

Transportstyrelsen har också gjort sammanställning över olycksutvecklingen de senaste 20 åren, där det framgår att antalet olyckor med både tankfartyg och torrlastfartyg har en minskande trend. På 90-talet skedde i regel 10-15 olyckor om året med tankfartyg, medan man de senaste åren fått ned denna siffra till 3-4 olyckor per år. Och när det gäller torrlastfartyg inträffade det ofta ett 30-tal sådana om året på 90-talet, medan man de senaste åren pressat ned antalet olyckor till ett tiotal om året. 

Få tillbud rapporteras

Slutligen konstaterar Transportstyrelsen att benägenheten att rapportera tillbud till olyckor är fortsatt låg inom yrkessjöfarten, även om tillbudsrapporteringen har utvecklats de senaste åren – bland annat genom att branschen har arbetat aktivit med system för rapportering. 

Kommentarer

  • Anonymous

    Färre olyckor kanske beror på att man ändrat defintionen på dessa.
    Vad beträffar tillbudsrapporteringen så bestraffas sådan rapportering fortfarande i vissa fartyg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.