Hamlet, en av Forseas färjor som går på linjen mellan Helsingborg och Helsingör.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

2022 ett stabilt sjöfartsår enligt Sjöfartsverket

Stabilitet trots svåra utmaningar och återhämtning kännetecknar sjöfartsåret i Sveriges hamnar 2022, enligt Sjöfartsverkets sammanställning av inkomna farledsdeklarationer.

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna. Passagerartrafiken har återhämtat sig efter nedgången till följd av pandemin. Två hamnar toppar Sjöfartsverkets statistik för sjöfarten 2022.

Fartygsrörelser utanför Sveriges kuster 2022.

Det skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande där myndigheten sammanställer statistik för helåret 2022, som baseras på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 bruttoton eller större, och som lastat eller lossat gods eller passagerare i Sverige.

Färjetrafiken ökar mest

Efter en kraftig nedgång på grund av pandemin ser Sjöfartsverket att trenden är uppåtgående när det gäller passagerartrafiken.

– Passagerartrafiken har börjat öka igen de senaste två åren och börjar nu närma sig de nivåer vi såg före pandemin. Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.

Sett till antal överstiger fjolårets kryssningar 2019 års volym. Men antalet passagerare på kryssningar är ännu inte tillbaka på samma nivåer. Detta skulle enligt Sjöfartsverket kunna vara en konsekvens av att färre turister utanför Europa väljer kryssningar i Sveriges närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Stabila godsmängder trots omvärldshändelser

De senaste åren har sjöfarten utsatts för prövningar. Containerbrist efter pandeminedstängningar av kinesiska hamnar, försenade leveranser efter stopp i Suezkanalen, krig i Ukraina med sanktioner mot Ryssland, brist på bemanning och drivmedelspriser som vissa dagar varit uppe på nivåer som motsvarar det tredubbla än för ett år sedan. Trots detta visar Sjöfartsverkets siffror att godsvolymerna varit stabila, med endast små förändringar, från 2008 och framåt.

– Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfart inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt, säger Niclas Härenstam.

Flest passagerare i Helsingborg

Det totala antalet anlöp ökade något under 2022, från 71.264 året innan till 75.083. Mest trafikerad bland Sveriges hamnar var Helsingborg, följt av Göteborg, Trelleborg och Ystad. Största antalet passagerare hade Helsingborgs hamn, följt av Stockholm, Ystad och Strömstad. När det gäller gods är det i Göteborg som störst mängd lastas och lossas, därefter Brofjorden, Trelleborg och Helsingborg.

Nedan ett urval ur Sjöfartsverkets statistik. Fler siffror finns på myndighetens hemsida.