Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | RoRo

Nytt gemensamt ägarbolag bildas

Wallenius och Wilhelmsen slår ihop en stor del av sina verksamheter genom att bilda ett gemensamt börsnoterat ägarbolag för fartyg och aktier.

Wallenius och Wilhelmsen har skrivit under ett intentionsavtal (”letter of intent”) för att etablera en ny ägarstruktur för de gemensamma bolagen och majoriteten av fartygen. Det nya bolaget Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA kommer att vara noterat på Oslobörsen. Förhandlingarna mellan parterna fortsätter och man räknar med att de, liksom alla relevanta godkännanden, ska vara klara före årsskiftet.

Bättre tonnageplanering

Wallenius Lines uppger i ett pressmeddelande att visionen är att skapa en världsledande, effektiv shipping- och logistikplattform anpassad för framtiden.

– Vi får en bättre tonnageplanering och kan utnyttja flottan bättre. Det finns också administrativa, kommersiella och operationella synergier mellan bolagen. De marknader våra intressebolag verkar på genomgår en snabb förändring och behöver därför en mer effektiv och flexibel affärsmodell. Genom att etablera en gemensam ägar- och styrningsstruktur kan vi sänka den årliga kostnadsnivån med 50 till 100 miljoner USD, säger Anders Boman, vd för Wallenius Lines.

Ändrar namn

Enligt planen ska de tillgångar Wallenius Lines har, det vill säga aktier i WWL, EUKOR och ARC och majoriteten av fartygen, läggas i det befintliga bolaget Wilh. Wilhelmsen ASA, som är noterat på Oslobörsen. Bolaget ändrar namn till Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, där Wallenius Lines och Wilhelmsen Holding ASA kommer att äga cirka 40 procent vardera. Resterande delar kommer att ägas av aktiemarknaden.

– Det nya bolaget kommer att vara väldigt operativt, det kommer både att sköta operation, tonnageplanering och ägandet av fartygen, säger kommunikationschef Richard Jeppsson till Sjöfartstidningen.

Operativt 2017

Till vd för Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA tillsätts Craig Jasienski, idag vd för EUKOR Car Carriers. Målet är att det nya bolaget ska vara operativt under första kvartalet 2017. Craig Jasienski tar också över vd-rollen för det befintliga WWL från och med idag, samtidigt som han kvarstår som vd för EUKOR Car Carriers.

Utifrån en förväntad tillväxt inom logistiksegmentet, ska en strategisk genomlysning göras av den landbaserade verksamheten. Christopher J. Connor, som varit vd för WWL sedan 2013, kommer att leda det arbetet.

Wallenius Lines kommer fortsättningsvis att sköta ett antal fartyg som ligger utanför affären.