Craig Jasienski, President och CEO för Wallenius Wilhelmsen ASA.
Wallenius Wilhelmsen ASA

Väntat resultat för WWASA

Lastvolymerna ökar men resultatet påverkas negativt av bland annat lägre fraker och högre bunkerkostnader, rapporterar Wallenius Wilhelmsen ASA.

Relaterade artiklar

Wallenius Wilhelmsen ASA rapporterar under andra kvartalet 2018 en minskning av EBITDA (resultat före finansnetto, skatter och avskrivningar samt nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar) med sju procent till 156 miljoner dollar, jämfört med andra kvartalet 2017. 

Positiv utveckling

Företaget uppger att man noterar en underliggande positiv utveckling av volym och lastmix och bättre utnyttjande av synergier, men att resultatet påverkas negativt av lägre frakter, ökade bunkerpriser och ogynnsamma fluktuationer av valutakurserna.

Totalt omsattes drygt en miljard dollar under andra kvartalet med ökning inom både ocean- och landbaserad verksamhet.

Ökad obalans i handel

Ökningen av intäkter från den sjöburna verksamheten beror på positiv volymutveckling och högre bunkertillägg. Å andra sidan påverkades sjötransporterna negativt av kontrakterad nedgång i skeppningsvolymerna för Hyundai Motor Group (HMG), lägre frakter, ökade bunkerkostnader och ogynnsamma ändringar i valutakurser. Vidare påverkades resultatet av ökad obalans i handeln i kombination med ökad kapacitet.

I linje med förväntningarna

– Resultatet för andra kvartalet är i linje med våra förväntningar och vi är glada att se en fortsatt positiv volymutveckling. Det underliggande resultatet försämras emellertid av stigande bunkerpriser, låga räntor och att obalans i handeln förorsakar ineffektivitet, säger Craig Jasienski, President och CEO för Wallenius Wilhelmsen ASA i ett pressmeddelande.

Styrelsen har fortsättningsvis en balanserad syn på utsikterna för Wallenius Wilhelmsen.

Fortsatt positiv volymutveckling

Helårsresultatet för 2018 kommer fortsättningsvis att påverkas negativt av de underliggande minskade HMG-kontraktsvolymerna och fraktsänkningar i kontrakt som förnyats under 2017 samt högre bunkerpriser och handelsobalans. Den positiva volymutvecklingen om två till tre procent kombinerat med återhämtning inom segmentet high & heavy förväntas fortsätta. Ökad realisering av synergier påverkar likaså resultatet positivt. Förhållandet mellan efterfrågan och utbud på tonnage börjar förbättrats, medan fraktmarknaden fortfarande är låg.

Handeln ökar

Den globala försäljningen av bilar uppges ha ökat under andra kvartalet 2018 med 3,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Jämfört med första kvartalet i år skedde en minskning med 0,6 procent. Den globala exporten av bilar ökade med 6,5 procent under andra kvartalet 2018.