Utredning föreslår ny förvaltningsform för verket

Sjöfartsverket bör övergå från att vara ett affärsverk till att bli en förvaltningsmyndighet. Det föreslår utredaren Jonas Bjelfvenstam i sitt betänkande som nu har överlämnats till regeringen. Enligt utredningen finns det inga delar i verkets organisation som idag är lämpliga för bolagisering, men man föreslår att merparten av den egna produktionsverksamheten skall ersättas med upphandling. Det gäller också sjömätning, lotstransporter samt delar av verksamheten inom Sjömansservice (tidigare HKF). Några andra förslag är att samtliga fartyg skall samlas i en resultatenhet och att man skall överväga om inte större delen av de statliga fartygen skall samlas i ett gemensamt rederi, verket skall inte behöva ha ansvaret för farleder och sjökortsproduktion som inte utnyttjas av sjöfarten, hamnar skall kunna ta över lotsningsverksamhet och viss lotsningsverksamhet skall kunna upphandlas och centralerna för sjöräddning respektive flygräddning skall bli en gemensam enhet inom Sjöfartsverket.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.