Fotograf: Regeringen

Kategori: Politik | Ekonomi | Miljö

Tunt om sjöfarten i vårbudgeten

Regeringen vill att mer gods ska gå sjövägen, men inga nya konkretiseringar av ambitionen nämns i vårbudgeten.

I den rödgröna regeringens vårbudget upprepas på ett flertal ställen att regeringen har ambitionen att flytta över gods från väg till sjöfart och ecobonusen som utreds just nu nämns, men i övrigt är det inte mycket som konkret handlar om sjöfart.

– Ecobonus är ett nytt djärvt grepp av regeringen för att faktiskt vidta åtgärder för mer gods sjövägen som vi naturligtvis välkomnar. Det hade också varit bra om regeringen använder det styrmedel som redan finns i form av den miljard de redan idag tar in i form av farledsavgifter när det gäller exempelvis att styra mot mer klimat- och miljönytta, säger Pia Berglund på Föreningen Svensk Sjöfart i en kommentar.

Missar momentum

Joachim Glassell på Maritimt forum tycker att regeringen kunde ha varit tydligare i sina ambitioner för sjöfarten:

– På vårt område tyckte jag att den var lite tunn. Jag tycker att man har gjort rätt mycket bra saker från regeringens sida. Man har ju tagit fram den maritima strategin, gjort en utredning av kustsjöfart och inre vattenvägar och man har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda ecobonus. Men det saknas skrivningar om detta i vårbudgeten. Vi på Maritimt forum tycker att regeringen missar momentum när man inte har med detta.

Trafikslag mot trafikslag

I sina mål för att uppnå en hållbar transportsektor skriver regeringen i vårbudgeten att överflyttning av gods till sjöfart ska stimuleras bland annat genom att en vägslitageavgift ska införas före mandatperiodens slut och att en flygskatt utreds. Joachim Glassell tycker att man med skatte- och avgiftspålagor riskerar att försämra transportsituationen generellt i Sverige.

– Jag tycker inte det är rätt väg att gå att underlätta för sjöfarten genom att försvåra för ett annat trafikslag. Jag vill att man resonerar mera om sjöfartens förutsättningar och potential. Regeringen hade kunnat göra en tydligare koppling till hur sjöfarten kan bidra till att möta klimatutmaningar. Läser man igenom vårbudgeten lite snabbt får man intrycket att sjöfarten är en klimatbov snarare än en del av lösningen, och det tycker jag är lite olyckligt.

Samlad analys saknas

Näringslivets Transportråd skriver i sin kommentar till vårbudgeten att den ”saknar helt samlade effektberäkningar av olika skatter och avgifter på transportområdet för näringslivet” och exemplifierar med hur ambitionen om godsöverflyttning till miljömässigt konkurrenskraftiga transportslag krockar med skatter och avgifter: ”Samtidigt fortsätter höjningarna av banavgifterna och i år höjdes farledsavgifterna för sjöfarten med 8 procent och lotsavgifterna med 5 procent. Farledsavgifterna kommer även att indexregleras. Härtill kommer att svaveldirektivet innebär ökade kostnader för sjötransporter.”

Hattigt enligt många

Även på Maritimt forum gör man samma reflektion:

– Det är bra att farledsavgifter utreds från ett miljöperspektiv, men man kanske skulle vidga detta och göra någon form av samlad analys. Som det är nu uppfattar jag det som att många upplever det som hattigt att man å ena sidan låter farleds- och lotsavgifterna höjas, å andra sidan kan man tänka sig införandet av tonnagebeskattning, men å andra sidan igen tas det från rederistödet och sedan ska man ovanpå alltihopa lägga en ecobonus. Jag uppfattar det som att många efterlyser en större konsekvens i utformningen av skatter och avgifter för sjöfarten. Och det hade ju varit tacknämligt att läsa i en vårproposition, säger Joachim Glassell.

Kommentarer

 • Rolf B Bertilson

  För att göra det möjligt att flytta gods från land till sjö måste transporslagen göras konkurrensneutrala=motsvarande statligt stöd till järn-och landsväg måste tillkomma sjöfarten vilket ex kan göras genom att ta bort farledsavgifterna inom sjöfarten.

 • R Andersson

  Kanske man borde ta bort allt vad stöd heter till svensk sjöfart. Politikerna har ju trots allt levererat en del på sistone, men intresset från redarhåll verkar ju tämligen klent. Det kommer ju bara fler och fler krav från det hållet.Inte konstigt om politikerna har tröttnat.(Om det är det vi ser här?) Tillbaks till ruta ett. Bort med sjöfartsstöd, tonnageskatt och TAP-avtal- Låt alla redare som skall åka runt i svenska farleder betala fullt ut vad det kostar med isbrytning, farledsunderhåll mm. Någon svensk handelsflotta värd namnet lär vi aldrig mer få i alla fall.

  • Jonas Evertsson

   Nu är ju sjötransporter till/från/inom Sverige så mycket mer än en fråga om svensk handelsflotta. Det mesta godset går redan och har nog alltid gått med utländska fartyg.
   Alla, från politiker till vanliga pajsare måste skilja på rederinäringen och transporterna. Det är två olika frågor där enda beröringspunkten är att fartyg är inblandade i båda.
   Vi som kör båt kan göra det mellan vilka hamnar som helst i världen, men godset som transporteras till/från/inom Sverige får gärna gå på köl så slipper vi igenkorkade vägar, utsläpp och trafikolyckor.Och skulle några svenska rederier och/eller sjöfolk kunna kapa åt sig lite verksamhet så är det förstås en bra bonus.

 • H Helsen

  Gillar R Andersson kommentar.Någonsvensk handelsflotta värd namnet lär vi aldrig mer få i alla fall

 • Anonym

  Eller så kan oppositionen börja opponera istället för att fortsätta spela DÖd.
  Den rödgröna sörjan har inte majoritet. Rösta bort deras budget genom att lägga en gemensam. Vill sedan Löfven fortsätta leka statsminister så kan han göra det med en borgerlig budget. Det är helt pinsamt det som pågår i Riksdagen numera. Barn i förskolan har bättre förmåga att lösa uppgiften.

 • Skipper daddy

  Tonnageskatten var bara ett s k ”köttben” sjöfarten fick sig tillslängt för att hålla tyst. En orsak till varför regeringen, oavsett färg, inte utvecklar sjöfartens potential är, att godset på väg inbringar goda skatteintäkter genom dieselförsäljning. Detta har man själv angett i utredningar som orsak till att sjöfarten inte är samhällsekonomiskt lönsam. Sedan minskar, i och för sig, dieselförsäljningen eftersom fler och fler utländska lastbil låter bli att köra på svenskinhandlad diesel. Men, kom aldrig med miljön som argument för sjöfarten, när ALLT handlar om skatteintäkter, även för miljöpartister.

  • Anonym

   Kan bara hålla med, mot pengars makt väger miljön lätt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.