Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Trendbrott i svensk sjöfart

Det sammanlagda svenskkontrollerade tonnaget har ökat från 12 till 17 miljoner brutto mellan 2011 och 2018, konstaterar Trafikanalys.

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets uppföljning konstaterar myndigheten bland annat att det svenska fartygsregistret har vänt den negativa trenden de senaste åren och att antalet svenskregistrerade fartyg ökade under 2018.

39 procents ökning i brutto

Den svenskregistrerade handelsflottan med fartyg på över 100 brutto ökade till sammanlagt 318 fartyg från 304 fartyg 2017. Den största ökningen var i storleksklassen 1.500–4.999 brutto, där ökningen var 29 procent mätt i antal fartyg och 39 procent mätt i brutto. Bland de största fartygen på över 40.000 brutto minskade dock antalet fartyg och tonnaget med några procent.

Negativt över tid

Sett över en längre period, sedan 2011, har fartygsregistret i Polen haft en kraftig ökning av inregistrerade fartyg, mätt i dödviktston, liksom Singapore, Malta och Färöarna. Bland våra nordiska grannar har Danmarks register haft en positiv utveckling, medan Sverige och Finland sedan 2011 har sett en negativ utveckling.

4-procentig tillväxt

Den svenskkontrollerade flottan har fortsatt sin positiva trend. Det sammanlagda tonnaget har ökat från drygt 12 miljoner brutto år 2010 till drygt 17 miljoner brutto år 2018, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på drygt 4 procent per år. Användningen av den svenskkontrollerade flottan mätt i bruttodagar ökade under 2018 med 17 procent jämfört med året innan.

Otydlig roll för hamnar

I årets rapport, som finns på myndighetens hemsida, belyser Trafikanalys särskilt marknaden för svenska hamnar och beskriver några aspekter av svenska hamnar jämfört med utländska. Trafikanalys konstaterar bland annat att Sverige inte har något specifik hamnlagstiftning och att svenska hamnars roll i det nationella transportsystemet är otydligare.