Transportstyrelsen vill lämna mer till klassen

Transportstyrelsen har nu lagt sitt förslag på hur fartygsbesiktning kan göras mer effektiv och mer flexibel för att bidra till en ökad konkurrenskraft för svenskflaggade handelsfartyg. Myndigheten föreslår att man behåller kontrollen av ISM, arbetsmiljö, utfärdande av fartcertifikat och viss ritningsgranskning vid nybyggnation samt de certifikat som enbart gäller för passagerarfartyg och undantags- samt likvärdighetsbedömningar. Övrigt vill man delegera till klassningssällskapen.Man behåller också ISPS tills vidare, eftersom en delegering kräver en lagändring. Ett lagtextförslag finns med i rapporten som gör det möjligt att när denna trätt i kraft även delegera detta till klassen.ISM- och arbetsmiljöinspektion skall integreras och intervallet mellan dessa glesas ut till internationell praxis, det vill säga en femårscykel inklusive en mellanliggande inspektion, istället för det nuvarande svenska kravet på årliga inspektioner. Enligt myndigheten skall den mellanliggande inspektionen ske inom en 18-månadersperiod, vilket innebär betydligt bättre möjligheter att planera in inspektionen när fartyget är i en närliggande hamn och därigenom undvika dryga kostnader för inspektörernas resor.Transportstyrelsen kommer dock även fortsättningsvis att bedriva kontroll och utfärdande av samtliga certifikat om ett rederi begär det.Myndigheten räknar med ett intäktsbortfall på cirka nio miljoner kronor samtidigt som man behöver en resursförstärkning för kompetensutveckling samt för kontroll av de klassningssällskap som får delegation.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.