Fotograf: Sjöfartstidningen

Kategori: Ekonomi | RoRo | Specialfartyg

Transatlantic ska avvecklas

Viking Supply Ships-koncernen uppvisar fortsatt röda siffror enligt den senaste delårsrapporten. Samtidigt meddelas att den kvarvarande verksamheten i Transatlantic ska avvecklas.

Läget är fortfarande ansträngt för Viking Supply Ships AB, moderbolag för Transatlantic AB och Viking Supply Ships AS. Enligt rapporten för årets tredje kvartal uppvisar koncernen ett resultat efter skatt på –92 miljoner kronor, vilket dock är en förbättring jämfört med motsvarande period förra året, då resultatet uppgick till –282 miljoner kronor.

De totala intäkterna för månaderna juli till september uppgick till 235 miljoner kronor (232 miljoner kronor), medan intäkterna för årets nio första månader uppgick till 685 miljoner kronor (836 miljoner kronor). 

Intäkter på samma nivå

– Trots svåra marknadsförutsättningar låg intäkterna på samma nivå som under det tredje kvartalet 2015. Effekterna av de under året genomförda kostnadsbesparingarna har haft en positiv inverkan på EBITDA som för kvarvarande verksamhet uppgick till 85 MSEK (48), skriver Bengt A. Rem, vd och koncernchef för Viking Supply Ships AB, i delårsrapporten och tillägger att förlusten för årets tredje kvartal huvudsakligen beror på nedskrivningar av PSV-fartygen samt orealiserade valutakursförluster.

Finansiella omstruktureringen klar

Av rapporten framgår att tre av bolagets AHTS-fartyg slutförde sina respektive långfristiga kontrakt under perioden och att samtliga sju verksamma fartyg för närvarande opererar i spotmarknaden i Nordsjön.

Vidare framgår att den finansiella omstruktureringen av koncernen nu har fullbordats, dock under förutsättning att nyemissionen i Viking Supply Ships AB genomförs på avtalad nivå före utgången av 2016.

– Avtalet kommer att säkerställa en stabil finansiell plattform för VSS AB fram till 2020, betingat av viss nivå på fartygsintäkterna, skriver Bengt A. Rem.

Transatlantic avvecklas

Samtidigt uppges i rapporten att man har beslutat att avveckla den kvarvarande verksamheten inom Transatlantic AB. Enligt rapporten gör man detta för att frigöra likviditet i syfte att – som det heter – ”kunna infria finansieringsåtaganden kopplade till denna verksamhet”. 

– Detta beslut har föranlett att diskussioner och förhandlingar initierats med anställda, affärspartners och andra intressenter, skriver Bengt A. Rem och tillägger:

– Vid utgången av det tredje kvartalet 2016, med basis i utfallet från de förhandlingar och diskussioner som förts efter beslutet, är koncernens bedömning att en avveckling sannolikt kommer att kunna vara genomförd inom en 12-månadersperiod.

Transreel har sålts

Av rapporten framgår att den kvarvarande verksamheten i Transatlantic vid utgången av kvartalet bestod av två ägda roro-fartyg, närmare bestämt Transfighter och Transreel. Enligt rapporten har Transatlantic arbetat intensivt under året med att söka sysselsättning för Transfighter, men där inriktas nu alltså arbetet mot en försäljning av fartyget. Vidare noteras att Transreel avyttrades efter utgången av det tredje kvartalet, där försäljningslikviden från försäljningen av fartyget gick till att amortera fartygslån.

I Transatlantics flotta ingår även nio fartyg som är inhyrda på bareboat-basis och vidareuthyrda på timecharter.

Sjöfartstidningen söker representant för Viking Supply Ships för en närmare kommentar om avvecklingen av Transatlantic.