Fotograf: Anna Janson

Kategori: Myndigheter

Svenska handelsflottan minskade förra året

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto fortsatte att minska under 2023. Kapaciteten mätt i bruttodräktighet minskade också.

Förra året uppgick antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret till 310, vilket är fyra fartyg färre än föregående år. Det visar ny officiell statistik från myndigheten Trafikanalys.

– Antalet fartyg i den svenska handelsflottan på minst 100 brutto har varit relativt stabilt under de senaste tio åren, men den mer långsiktiga trenden sedan 70-talet visar färre antal fartyg med minskad transportkapacitet, säger Henrik Pettersson, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Under en längre tid är det lastfartygen som har bidragit till minskningarna. Så även förra året – både antal fraktfartyg och den totala lastkapacitet minskade. Passagerarfartygen ökade däremot något i antal.

– De svenskregistrerade handelsfartygens andel av den totala världshandelsflottan är nu nere på 0,16 procent mätt i kapacitet (bruttodräktighet), säger Henrik Pettersson.

Antal svenskregistrerade handelsfartyg den 31 december 2013–2023 samt deras samlade bruttodräktighet. Figuren visar fartyg med en bruttodräktighet om minst 100. Källa: Trafikanalys

Färre lastfartyg men fler passagerarfartyg

Den 31 december 2023 bestod den svenskregistrerade handelsflottan av totalt 606 fartyg, varav 310 fartyg var på minst 100 brutto.

Antal lastfartyg på minst 100 brutto uppgick till 113, en nettominskning med sex fartyg. Passagerarfartygens förändring blev istället plus två i antal fartyg, men med en marginell minskning i total bruttodräktighet jämfört med 2022. Antal passagerarfartyg uppgick den 31 december 2023 till 193 fartyg.

Fartygen har i regel lång livslängd, påpekar Trafikanalys. Medelåldern för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto ökade från 46 till 47 år. Endast 16 procent av fartygen var yngre än 15 år och nästan 50 procent var äldre än 40 år. Äldst var kategorierna ”övriga lastfartyg” och ”övriga passagerarfartyg” som i stor utsträckning är skärgårds- och turbåtar, med en medelålder på 81 respektive 73 år. Yngst var tankfartygen och kryssningsfartygen med en medelålder på 18 respektive 19 år.

Stockholm, Göteborg och Donsö i topp

De största hamnarna för den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto var enligt Trafikanalys statistik fortsatt Stockholm, Göteborg och Donsö med 84, 57 respektive 32 fartyg.

Medan antalet svenskregistrerade handelsfartyg på minst 100 brutto har förändrats relativt lite under de senaste åren har de allra minsta handelsfartygen under 100 brutto minskat flera år i rad, åtminstone de senaste tio åren. Under 2023 minskade de allra minsta handelsfartygen med tio fartyg jämfört med föregående år. Det rör sig främst om små fartyg i kanal-, skärgårds- eller turisttrafik.

Den officiella statistiken över fartyg omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg, samt när det gäller fartygens användning inkluderas även utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi.

Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om fartyg.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.