Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

STX Finland säljer Aker Arctic

STX Finland Oy säljer sin andel i Aker Arctic Technology Oy som en del av finansieringspaketet för TUI Cruises nybyggen.

Finska staten köper upp merparten av STX Finland Oy:s aktieinnehav i Aker Arctic Technology Oy. Efter transaktionen äger staten 66,4 procent av företaget, som är specialiserat på att designa isbrytare och arktiska specialfartyg samt erbjuda tekniska konsulttjänster. Aker Arctic Technology har omkring 40 anställda och bland annat ett arktiskt islaboratorium för modelltester i is i Helsingfors.

Köps av staten

Aktierna förvärvas av Finlands Industriinvestering Ab, ett statligt kapitalinvesteringsbolag, som genom riskkapitalinvesteringar har till syfte att främja finländsk företagsverksamhet, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Aktierna köptes för EUR 9,3 miljoner.

STX Finland ägde 71,4 procent av aktierna i Aker Arctich Technology. De aktier som inte köptes av Finlands Industriinvestering Ab köptes av de två minoritetsägarna Finnish ABB Oy och norska Aker Engineering and Technology AS, som nu till lika delar äger den resterande tredjedelen av Aker Arctic Technology.

Löser finansieringsproblemen

Transaktionen uppges lösa problemen kring finansieringen av TUI Cruises två nybyggen, som är under byggnad vid STX Finlands varv i Åbo. Trots att parterna redan våren 2013 avtalade om en lösning så visade det sig under hösten att en tilläggsfinansiering var nödvändig eftersom finansieringspaketet för TUI-fartygen inte längre ansågs stå på en stabil grund. Den 13 december 2013 beslöts om en betydande tilläggsfinansiering och att tidigarelägga redan tidigare överenskomna finansieringsposter. Köpet av aktierna i Aker Arctic Technology utgör en del av detta paket.

I övrigt kvarstår från statens sida finansieringspaketet för TUI-nybyggena oförändrat. Staten har förbundit sig att bevilja EUR 31 miljoner i innovationsstöd samt förvärva Åbovarvets markområde. Av innovationsstödet har redan utbetalats EIUR 21,8 miljoner och varvets mark har övergått i statens ägo.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.